Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja Przedsiębiorców

  W rozumieniu ustawy SDG Mikro-przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. '

  W rozumieniu ustawy SDG...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą nie jest rolnik, agroturystyka.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa gospodarczego

  Kompleksowość prawa gospodarczego sprawia, że źródła prawa są różnorodne bardzo liczne.

  - konstytucja

  - ustawy zwykłe

  - umowy międzynarodowe ratyfikowane

  - rozporządzenia

  - źródła prawa miejscowego.

  W państwach członkowskich UE obowiązują dwa porządki prawne:

  1.źródła prawa UE

  2. Źródła...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa gospodarczego

  Prawo gospodarcze - nie jest odrębną gałęzią prawa, nie mieści się w żadnej ze znanych klasyfikacji (prawo publiczne - prywatne).

  1. Jest to kompleksowa gałąź prawa posługująca się metodami charakterystycznymi zarówno dla prawa prywatnego (przepisy prawa prywatnego w szczególności przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

  Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego zmienia układ kompetencji organów państwowych. Zmiana polega na wzmocnieniu organów wykonawczych.

  Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony, wtedy kieruje nią Prezydent z Radą Ministrów, co polega na:

  -postanawianiu na wniosek Rady Ministrów o przejściu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

  Stanu nadzwyczajny- to odejście od stałych konstytucyjnych form sprawowania władzy w wyniku zaistnienia szczególnej sytuacji w państwie lub stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie stanu ma 2 skutki:

  -powoduje skupienie władzy w rękach egzekutywy

  -prowadzi do zawieszenia praw i ograniczenia swobód...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

  Podstawowym zadaniem rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka obywatela określonych w konstytucji oraz innych aktów normatywnych. Każdy ma prawo wystąpienia do rzecznika z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez władze publiczne. Zakres podmiotowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

  Zasadniczy przełom w kwestii zmiany stosunku do instytucji ombudsmana nastąpił dopiero na początku lat 80-tych na co zasadniczy wpływ wywarły wydarzenia społeczne i polityczne roku 1980 i początki 1981. Niestety wprowadzenie w grudniu 1981 r stanu wojennego spowodowało do 1983 wstrzymanie tej idei. W maju...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i istota instytucji ombudsmana

  Ombudsman pojawił się w Szwecji za panowania Karola Wielkiego XII był to organ powołany do kontrolowania należytego funkcjonowania należytego z punktu widzenia prawa funkcjonowania administracji państwowej. Ostateczny kształt ombudsmana uzyskał dopiero w 1980r. kiedy to wpływ haseł rewolucji francuskiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 757

  praca w formacie txt

Do góry