Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotowość prawna handlowych spółek osobowych

  Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania i być pozywana. Jest ułomną osobą prawną. Posiadają zdolność prawną.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Jeżeli spółka cywilna osiągnęła w dwóch ostatnich latach obrotowych (w każdym roku) przychody które zgodnie z przepisami o rachunkowości wymagają prowadzenia pełnej rachunkowości (800 tyś zł.) to przekształcenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zakończenia 2 roku...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki cywilnej

  Spółka cywilna ulega rozwiązaniu jeżeli:

  1. Wspólnicy w umowie postanowili że zawarta jest umowa na czas określony lub w realizacji określonego celu. .

  -jeżeli określi inne przypadki rozwiązania spółki .

  -jeżeli mimo zaistnienia tych okoliczności powodujących rozwiązanie spółki za zgodą...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie i wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

  Przystąpienie do spółki następuje w formie umowy po wniesieniu wkładu. Wypowiedzenie udziału przez wspólnika i rozliczenie z tym wspólnikiem. Umowa spółki cywilnej m02:e zostać zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony .

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach i w stratach wspólnika spółki cywilnej

  Każdy wspólnik co do zasady jest uprawniony do równego udziału w zyskach i ponoszenia strat w tym samym zakresie niezależnie od rodzaju i wartości wniesionego wkładu. Umowa spółki może stanowić inaczej ustalając odmienny stosunek udziału wspólnika w zyskach i stratach.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja w spółce cywilnej

  Jeżeli wspólnicy w umowie inaczej nie postanowią lub nie podejmą uchwały w tym zakresie to każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do jej reprezentowania w takich granicach, w jakich uprawniony jest do prowadzenia jej spraw.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie spraw spółki cywilnej

  Prowadzenie spraw odnosi się do stosunków wewnętrznych, czyli podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnić tu można czynności zwykłe spółki i czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki. Skatalogowanie jednych bądź drugich czynności jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być wkładem wspólnika do spółki cywilnej?

  Wkład wspólnika może przybrać różną postać, może on polegać na wniesieniu do spółki praw własności lub innych praw majątkowych a także na świadczeniu pracy lub innych usług np.:

  prawo najmu, praca o charakterze pieniężnym lub rzeczowym lub w postaci praw majątkowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

  Odpowiedzialność wspólników - za zobowiązania spółki cywilnej (zaciągnięte przez wspólników) wspólnicy ponoszą odpowiedzialność osobistą i solidarną z pozostałymi wspólnikami. Osobista odpowiedzialność oznacza, odpowiedzialność całym majątkiem.

  Odpowiedzialność solidarna dłużników oznacza...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej

  Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry