Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Procedura tworzenia spółki partnerskiej

  W firmie spółki partnerskiej powinno być zamieszczone nazwisko co najmniej jednego partnera wraz z określeniem ,,i partner" lub "i partnerzy" lub ,,spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego przez tę spółkę.

  W umowie spółki partnerskiej powinny być zawarte następujące elementy:

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja spółki partnerskiej

  Spółka partnerska - jest spółką osobową w związku z czym niema osobowości prawnej, ale na mocy ustawy Kodeks Spółek Handlowych może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

  Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja spółki jawnej - wymień czynności likwidacyjne

  Likwidacja sp.j. następuje jeżeli nastąpiły przyczyny do jej rozwiązania Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

  1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

  2) jednomyślna uchwala wszystkich wspólników,

  3) ogłoszenie upadłości spółki.

  4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

  5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

  6) prawomocne orzeczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie i wystąpienie wspólnika w spółce jawnej

  Przystąpienie następuje po podpisaniu umowy spółki wniesienie wkładów.

  Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach i w stratach wspólnika spółki jawnej

  Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki ,powstałe przed dniem jej przystąpienia. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja spółki jawnej - zakres i sposób reprezentacji

  Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

  Umowa może stanowić, iż sj reprezentować będą tylko niektórzy wspólnicy lub, że ustanowiona będzie reprezentacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura powstania spółki jawnej

  Sj powstaje na podst. umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) z momentem wpisu do KRS rejestr przedsiębiorców.

  Elementy umowy:

  1) określenie wspólników,

  2) Firma i siedziba,

  3) oznaczenie wartości wkładów wnoszonych do sp.,

  >

  5) czas trwania .

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka handlowych spółek osobowych

  Wszystkie spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanymi. Na mocy więc przepisów KSH posiadają zdolność prawną. W doktrynie określa się te spółki mianem ułomnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt

Do góry