Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks cenowy nieuwzględniający dochodów z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie uczestniczą spółki, dla których w wolnym obrocie znajduje się co najmniej 10% akcji i nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBOR

  Warsaw Interbank Offered Rate, wskaźnik WIBOR określa roczne oprocentowanie lokat międzybankowych w Polsce. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.

  Ustalana jest ona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych wybranych banków. Wskaźnik ten liczy się dla lokat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

  Wartość bieżąca netto, wartość bilansowa, wartość rzeczywista, wartość realna. Określa ona generalnie poziom wartości dowolnego aktywu (czasami pasywu) ustalony w zgodzie z naczelną koncepcją rachunkowości: koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa (true and fair view).

  Procedura...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI DEWIZOWE

  W rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe wartości dewizowe to: 1) zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), czyli pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (tj. wymienialne jednostki rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w tym SDR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ NOMINALNA

  Pojecie najczęściej używane jako synonim ceny nominalnej akcji lub obligacji.

  W przypadku obligacji cena nominalna to wartość, którą jej posiadacz powinien otrzymać w momencie wykupu tego waloru przez emitenta. W.n. obligacji może być stała lub zmienna. Stała w.n. obligacji nie zmienia swojej wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

  Możliwe do określenia niepieniężne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej, posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji dóbr, świadczenia usług lub oddania do używania osobom trzecim. Do w.n.p. zalicza się możliwe do identyfikacji aktywa w przypadku, gdy istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

  Wartość brutto, odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W.p. ustalana jest w momencie nabycia lub wytworzenia tych obiektów i obejmuje cenę nabycia (koszty wytworzenia) włączanych do użytkowania obiektów tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY

  Goodwill, badwill, jest określana przez różnicę pomiędzy ceną nabycia aktywów netto jednego przedsiębiorstwa przez drugie a ich wartością godziwą. Oznacza to, że w.f. powstaje na rynku w wyniku transakcji kupna-sprzedaży jednostki i odpowiada oszacowanym przyszłym korzyściom ekonomicznym - lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /12 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY SKONSOLIDOWANEJ

  Jest to odrębna pozycja w aktywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. dodatnich różnic konsolidacyjnych lub „nadpłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA

  Kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby być wymieniony pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. Najlepszą podstawą ustalenia w.g. są pochodzące z aktywnego rynku aktualne ceny rynkowe danego aktywu. Innymi słowy, w.g. dowolnych aktywów są ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 761

  praca w formacie txt

Do góry