Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie procesu

  Proces cywilny: jest podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Wyrazem tego priorytetu jest zapis ustawowy: art. 13§ 1 - sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Procesem będziemy nazywać taki spór prawny który z woli ustawodawcy został poddany tzw. Jurysdykcji sądownictwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępowania

  Rozpoznawcze zwykłe (procesowe i nieprocesowe)

  Pomocnicze (zabezpieczające)

  Egzekucyjne

  Postępowanie rozpoznawcze.

  Celem jego jest rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w formie orzeczenia. Przy procesowym wyrok albo postanowienie, przy nieprocesowym tylko postanowienia.

  Rozpoznawcze odrębne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy cywilnej

  Sprawą cywilną są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. ..

  Ta ustawowa definicja sprawy cywilnej zakreśla krąg tych spraw które, z woli ustawodawcy zostały...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania cywilnego

  Podstawowym zadaniem postępowania cywilnego jest realizowanie norm prawa cywilnego materialnego w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. To zadanie determinuje samo pojęcie postępowania cywilnego. Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

  1. Agent ubezpieczeniowy.

  Jest to podmiot upoważniony przez Zakład Ubezpieczeniowy do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy powinien mieć zamieszkanie na terytorium RP, pełną zdolność do czynności prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa dostawy

  Dostawca zobowiązuje się wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, zaś druga strona ma obowiązek odbioru rzeczy i zapłacenia ceny.

  Klauzulami dodatkowymi w umowie dostawy to klauzula dostarczenia przez odbiorcę materiału z którego ma być wytworzony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja

  Spedytor w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysiania lub odbioru przesyłek albo do dokonywania innych usług związanych z ich przewozem. Spedytor sam może dokonać przewozu towarów i w takim zakresie ma prawa i obowiązki przewoźnika.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy o przewozy towarowe

  Umowa przewozu - Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Elementy przedmiotowo istotne umowy przewozu to rzecz, trasa, wynagrodzenie przewoźnika. . .

  Dowodem zawarcia umowy mogą być listy przewozowe, kwity bagażowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów sprzedaży

  1. Sprzedaż na próbę: Powstaje w razie wątpliwości, zawierana pod warunkiem zawieszającym że kupujący uważa towar za dobry. Umowa sprzedaży na próbę powinna zawierać termin w którym kupujący ma złożyć stosowne oświadczenie woli.

  2. Sprzedaż z prawem pierwokupu: Polega na tym że jednej ze stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia z tytułu gwarancji

  1. Usunięcie wad fabrycznych rzeczy

  2. Dostarczenie rzeczy wolnej od wad.

  Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad fizycznych rzeczy.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /137

  praca w formacie txt

Do góry