Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Umowa spółek handlowych

  Regulowane przepisami kodeksu handlowego. zalicza się do nich: jawną, komandytową, z o.o. powstają w drodze umowy.

  Procedura zawierania umów. W obowiązujących przepisach KC wydzielono 3 główne sposoby zawierania umów:

  poprzez złożenie oferty,

  w drodze przetargu,

  poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks spółek handlowych

  Kodeks handlowy wymienia cztery spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Przepisy kodeksu handlowego bardzo szczegółowo opisują zasady, które dotyczą określenia firmy. Firma Użycie firmy może polegać między innymi na:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki Kuratora

  Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.

  Jego zadania obejmują:

  organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i działanie kuratora sądowego

  Kurator, osoba pełniąca funkcję w zakresie instytucji kurateli. Kurator w zależności od rodzaju kurateli ma wyznaczony zakres czynności, które obowiązany jest wykonywać.

  Kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego, strzeże przyszłych praw dziecka. Kurator osoby ułomnej otrzymuje natomiast...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpis do rejestru podlega ogłoszeniu

  Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Nie podlegają ogłoszeniu wpisy do Rejestru dotyczące wpisanych w nim osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie prawdziwego wpisu do KRS polega na

  Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieusuwalność danych z KRS

  1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

  3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pierwotny

  Charakterystyka

  Rynek kapitału często nazywany jest też rynkiem finansowym. Przedmiotami obrotu na rynku finansowym są fundusze lokacyjne bądź pożyczkowe o różnych terminach zapadalności.

  Według kryterium, jakim jest rodzaj transakcji między uczestnikami, rynek finansowy można podzielić na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy rejestr sądowniczy składa się

  1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.

  2. Rejestr składa się z:

  rejestru przedsiębiorców,

  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  rejestru dłużników niewypłacalnych.

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe i śr. Przedsiębiorstwa

  Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

  zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 550

  praca w formacie txt

Do góry