Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Praca na czarno

  Wprowadzenie

  Na rynku pracy z jednej strony znajdują się poszukujący pracy ludzie, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. W warunkach gospodarki wolnorynkowej, na rynku pracy występuje zjawisko społeczne zwane bezrobociem, które polega na tym, iż część zdolnych do pracy ludzi i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek SPA

  Charakterystyka

  Termin Spa przyjął się od nazwy belgijskiego miasta Spa, słynnego z leczniczych gorących źródeł uzdrowiska, jako ogólne określenie kurortu z wodami leczniczymi. Jednak określenie to ma znacznie głębsze korzenie i znajduje swoje wyjaśnienie w łacińskiej sentencji "Sanitas per aquam"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki następuje w wyniku:

  z przyczyn przewidzianych w umowie;

  zgody wszystkich wspólników;

  ogłoszenia upadłości;

  śmierci wspólnika;

  wypowiedzenia;

  wyroku sądowego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek spółki jawnej stanowi

  Wspólny majątek spółki jawnej jest objęty wspólnością łączną. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (czyli występować w procesie cywilnym w charakterze stron). Występuje tutaj przypadek gdy spółka osobowa ma pewne cechy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgłoszenie spółki jawnej powinno zawierać i powinno być zawarte

  Spółka jawna powinna być zgłoszona do rejestru. Zgłoszenie powinno zawierać :

  Firmę Siedzibę i adres spółki  Przedmiot działalności  Nazwiska i Imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń  Nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta

  Na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa zgodnie z art.25 powinna zawierać:

  Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość  Przedmiot działalności spółki  Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

  z przyczyn przewidzianych w umowie

  w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

  w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

  Przyczyny przewidziane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt

Do góry