Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

  Przedsiębiorstwa państwowe tworzą:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki uniwersalne przedsiębiorców

  1.Normatywy techniczne 

  2.Certyfikaty

  Są to dokumenty przeznaczone do okazania właści­wym władzom poza granicami RP i zaświadczają o wiary­godności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe or­gany RP transakcji w zakresie importu na polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /5 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm i protekcjonizm państwa

  Interwencjonizm państwa – działania państwa mające na celu osiągnięcie pewnych celów. Może on być szerszy w systemie gospodarki planowej a węższy w systemie gospodarki wolnorynkowej.

  W gospodarce rynkowej interwencjonizm polega na stosowaniu pewnych barier jak ograniczenie produkcji czy stosowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy gospodarczej

  Sprawami gospodarczymi są sprawy ze sto­sunków cywilnych między przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na zasadach określonych właściwymi przepisami prawnymi w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

  Sprawami gospodarczymi są również sprawy: ze stosunku spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa gospodarczego publicz.

  Źródło prawa to akt normatywny (prawotwórczy) zawierający przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa – źródło prawa w znaczeniu formalnym.   Źródło prawa w znaczeniu materialnym możemy rozumieć jako ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości gospodarczej

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, czyli przedsiębiorcy powinni być traktowani równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Zasada wolności gospodarczej gwarantuje jednakowe traktowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności gospodarczej

  Zasada wolności gospodarczej jest cechą konstytutywną gospodarki rynkowej, podstawą nowego ustroju społeczno—gospodarczego. Zasadę wolności gospodarczej wprowadza art.. 5 Prawo działalności gospodarczej stanowiąc, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo (synonim zwrotu profesjonalny, fachowy, zarobkowy), we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

  Za przedsiębiorców uznaje się także...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków

  Charakterystyka

  Podatek od spadków i darowizn (ang. inheritance and donation tax) uregulowany jest w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514 z późn.zm.) dalej: u.p.s.d.

  Przedmiot opodatkowania

  Zgodnie z art. 1 u.p.s.d. podatkowi od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt

Do góry