Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Wynik z całej działalności realizowanej w normalnym toku przez jednostkę gospodarczą, obejmujący działalność operacyjną (zasadniczą i pozostałą) oraz operacje finansowe. w procedurze ustalania w.b. obliczany jest przez zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej o przychody finansowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI MAJĄTKOWE

  Obejmują: wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

  Obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONYWANIE BUDŻETU

  Realizacja dochodów i wydatków przez wszystkich dysponentów środków budżetowych. W szczególności obejmuje: gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków przez jednostki budżetowe, uruchamianie środków budżetowych, rozliczenia jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, dokonywanie zmian w planach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE

  Robocze korekty wartości przedstawianych w sprawozdaniach pojedynczych podmiotów powiązanych kapitałowo, objętych obowiązkiem konsolidacyjnym w celu: bądź wyeliminowania skutków zdarzeń gospodarczych podejmowanych z innymi podmiotami z grupy kapitałowej, bądź też uniknięcia dublowań wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIENIALNOŚĆ WALUTY

  Prawo do swobodnego nabywania, sprzedawania (wymiany) pieniądza krajowego na waluty obce oraz posiadania walut obcych, transferowania waluty obcej, jak i krajowej przez granicę w ramach dokonywania płatności międzynarodowych, a także możliwość zaciągania kredytów i składania depozytów w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH

  Zadrzewienia to pozaleśne zbiorowiska drzew i krzewów, zajmujące określony teren. Integralną częścią zadrzewień są grunty: porośnięte zbiorowiskami drzew i krzewów, porośnięte wikliną lub innymi gatunkami wierzb krzewiastych, pod parkami miejskimi itp. Przy szacowaniu gruntów, na których występują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

  Financial liquidity ratios, charakteryzują w szczególności stopień wypłacalności przedsiębiorstwa oraz związaną z tym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (krótkoterminowych i rat długoterminowych). Wskaźniki te obliczane są na podstawie danych bilansu jako relacja aktywów obrotowych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA KULTUR WIELOLETNICH

  Kultury wieloletnie to rośliny, które przebywają na tym samym polu przez kilka lat. Najczęściej są to sady, szkółki drzew owocowych, krzewy owocowe i ozdobne, chmielniki, winnice, truskawki, wiklina itp.

  Wyceniając plantacje wieloletnie, opieramy się na takich samych zasadach, jak przy wywłaszczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

  Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt

Do góry