Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE DANYCH

  Znaczenie problemu zabezpieczenia danych wynika z faktu, że zmiana pojedynczych danych może spowodować nieobliczalne skutki w przedsiębiorstwie. Istnieją pewne podstawowe reguły dotyczące organizacji pracy:

  1) każdy z użytkowników powinien mieć własne hasło, które powinno być tylko jemu znane;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK ZE SPRZEDAŻY

  Wynik zasadniczej działalności operacyjnej jednostki, do prowadzenia której jednostka została powołana i której zakres przedmiotowy określono w dokumentach założycielskich.

  Zasadniczą działalnością operacyjną może być działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa (z wyjątkiem usług finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

  Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

  Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NADZWYCZAJNY

  Różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi, a więc zyskami a stratami powstającymi na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Za zdarzenia takie uznaje się m.in. zdarzenia losowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NETTO

  Wynik finansowy netto, jest to ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym, kształtowany przez osiągnięte przez jednostkę gospodarczą przychody i zyski nadzwyczajne oraz poniesione koszty i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK OPERACJI FINANSOWYCH

  Różnica między przychodami a kosztami finansowymi, wynikającymi z realizowanych przez jednostkę operacji finansowych związanych z inwestycjami oraz pozyskaniem i obsługą kapitałów obcych.

  Do przychodów finansowych zalicza się przede wszystkim dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki od udzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Wynik z działalności pośrednio związanej z zasadniczą działalnością operacyjną, towarzyszącej tej działalności, lecz niezwiązanej bezpośrednio z jej przedmiotem. Stanowi on różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Do pozostałych przychodów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Obejmuje zarówno wynik z działalności zasadniczej, jak i pozostałej. W procedurze ustalania wyniku finansowego obliczany jest przez zwiększenie wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie go o pozostałe koszty operacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO

  Wynik przed opodatkowaniem, ostateczny rezultat wszystkich operacji wynikowych, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej, zarówno tych realizowanych w toku normalnie prowadzonej działalności, jak i jednorazowych, realizowanych poza zwykłą działalnością, trudnych do przewidzenia.

  Stanowi on różnicę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI BUDŻETU

  To środki przekazywane z budżetu na realizację zadań państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na ich charakter w.b. dzieli się na: wydatki bieżące, majątkowe i obsługi długu Skarbu Państwa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry