Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacje pozarządowe i ich udział w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej

  Look twórca umowy społecznej i liberalizmu. Wg niego własność obejmowała: życie, wolność, mienie.

  I miejsce OBYWATEL. Hegl stworzył koncepcję społeczeństwo obywatelskie.

  I miejsce PAŃSTWO. Uważał, że wszyscy obywatele powinni brać udział w sprawowaniu władzy.

  Zakres podmiotowy organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zakładu administracyjnego

  Jednoznaczne i występuje w paru kontekstach znaczeniowych:

  w rozumieniu potocznym- zakład utożsamiany jest zazwyczaj z przedsiębiorstwem, spółką lub po prostu miejscem pracy;

  w rozumieniu ekonomicznym- oznacza jednostkę gospodarczą wyodrębnioną pod względem techniczno- organizacyjnym z całości...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy rządowej administracji niezespolonej

  Do organów tych należą utrzymane przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie:

  dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień,

  dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

  Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest:

  przedstawicielem Rady Ministrów w województwie- z tego tytułu odpowiada za wykonanie polityki...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralne organy administracji państwowej

  Konstytucja nie reguluje sytuacji centralnych organów administracji rządowej (państwowej), a nawet nie widać w jej postanowieniach, iż takie organy istnieją. Tymczasem wyróżnia, choć nie kwalifikuje, dwie nowe kategorie organów centralnych: centralne organy państwowe i centralne konstytucyjne organy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopson

  Charakterystyka

  Monopson to jeden z trzech skrajnych typów struktury rynku, dwa pozostałe rodzaje to doskonała i monopol.

  Najprostszym sposobem pokazania czym jest monopson jest przedstawienie go jako lustrzanego odbicia monopolu. Na rynku mającym strukturę monopolu istnieje tylko jeden producent i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁAD I KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW

  SKŁAD RM

  organy obligatoryjne – Prezes RM, Ministrowie stojący na czele administacji państwowej (resortowi);

  organy fakultatywne obecność nie jest potrzebna do ich istnienia)- Ministrowie bez teki, wiceprezesi RM ,Przewodniczący Komitetów Stałych – Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  Powołuje i odwołuje RM (przyjmuje dymisję) może odmówić przyjęcia dymisji Premiera tylko wtedy gdy jest wyrazem woli członka RM;

  jest organem władzy wykonawczej

  jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;

  reprezentuje państwo;

  jest wybierany w wyborach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

  Odpowiedzialność to konsekwencje działania lub nie działania administracji wynikające z obowiązku realizacji kompetencji.

  Wyróżniamy:

  odpowiedzialność polityczna- odpowiedzialność ponoszona przed Sejmem, a w praktyce większością sejmową za realizację przyjętej polityki rządowej. Ponoszą ją...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KOMPETENCJI

  Jest to właściwość, wskazanie w jakim zakresie określony organ jest umocowany i zobligowany do podjęcia działania;

  kompetencja o charakterze osobowym czyli jakie osoby (piastuni organu) są właściwi do podejmowania działań;

  kompetencja o charakterze rzeczowym – rodzaj spraw jakie mogą być z zakresu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt

Do góry