Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Realizowana jest przez stosowanie jednolitych zasad klasyfikacji dochodów i wydatków publicznych oraz stosowanie jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU SYSTEMATYCZNYM

  Ujęte są na kontach księgi głównej. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe są: 1) w spółkach akcyjnych (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) w spółkach z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI MERYTORYCZNEJ I CZASOWEJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

  Matching principle, przestrzegana jest w procedurze liczenia wyniku finansowego. Zakłada ona merytoryczną i czasową zgodność kosztów, strat nadzwyczajnych i podobnych kategorii wynikowych z przychodami, zyskami nadzwyczajnymi i podobnymi kategoriami wynikowymi uwzględnianymi w obliczeniach wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KASOWA

  Jest najdawniejszym elementem ewidencji księgowej. Wymuszała ona systematyczną rejestrację przychodów i rozchodów środków pieniężnych, umożliwiała więc kontrolę stanu tych aktywów w dowolnym momencie, zgodnie z procedurą:

  stan początkowy + przychody - rozchody = stan końcowy

  W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIA GOSPODARCZE

  To wszelkie fakty, zjawiska występujące w jednostce gospodarującej związane z realizacją przyjętych przez nią zadań. Ogół z.g. rachunkowość dzieli na dwie grupy:

  1) zdarzenia wywołujące zmiany w majątku podmiotu - tzw. operacje gospodarcze, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom, spłata kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKUMULOWANA AMORTYZACJA

  Umorzenie, wartościowo określony stopień zużycia amortyzowanych obiektów majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) na daną datę. Z.a. jest sumą bieżących stawek amortyzacyjnych obiektu za okres od daty rozpoczęcia umarzania do momentu ustalania z.a. Z.a. jest ujemną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE KREDYTU

  Działanie banku zmierzające do zapewnienia zwrotu zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę przez ustanowienie w umowie kredytowej konkretnej formy z. przewidzianej prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Ustanowienie z.k. ma na celu umożliwienie lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, objęte odrębnym reżimem prawnym określonym w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych. Regulacja prawna z.p. stanowi formę kontroli zawierania umów o roboty i dostawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /24 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE KAPITAŁU

  Doktryna (polityka) mówiąca o takim sposobie gospodarowania, który w każdym przypadku zapewnia utrzymanie stałego poziomu kapitału własnego, a dokładniej - zapewnia, aby jego wartość nie zmniejszała się. Jest to szczególnie problematyczne w warunkach inflacji. Stąd pojęcie z.k. używane jest w bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 039

  praca w formacie txt

Do góry