Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnie kręgosłupa

  Część środkowa powierzchni przedniej kręgosłupa jest utworzona przez trzony kręgów. Szerokość ich powiększa się od drugiego kręgu szyjnego do pierwszego piersiowego, po czym występuje nieraz wyraźnie widoczne zwężenie aż do czwartego lub piątego trzonu kręgu piersiowego, skąd dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary kręgosłupa

  Długość mierzona wzdłuż krzywizn wynosi u dorosłego mężczyzny 70—75 cm, czyli 45% długości ciała. Na długość tę składają się mniej więcej w 1/4 wysokości trzonów, a w wysokości krążków międzykręgowych. U kobiet długość kręgosłupa jest o 8—10 cm mniejsza niz u mężczyzn. Tak zwana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka kręgosłupa

  Kręgosłup jako całość był porównywany dawniej do dwóch wąskich piramid zwróconych do siebie przylegającymi podstawami. Jedna piramida, której wierzchołek jest skierowany ku górze, składa się z 24 kręgów prawdziwych. Jest ona tak wysmukła, że nazwa piramidy nie bardzo jej odpowiada, należałoby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić znaczenie terminu makrostruktura i podać przykład

  Grupy i inne zbiorowości składające się z wielu mikrostruktur (ułożone jednostki ich role i stosunki w funkcjonalną całość) nazywamy makrostrukturą porządkującą wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego takie jak klasy, warstwy, kategorie zawodowe itp.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać definicję kultury

  Pojęci kultura pochodzi od słowa łacińskiego ‘cultura agri’ co oznaczało uprawę i uszlachetnianie roli . W sensie naukowym oznacz ona określone klasy przedmiotów , zjawisk i procesów. W sensie filozoficznym przez kulturę rozumie się to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki stanowiły zagrożenie dla ładu Państwa wg. Platona

  Zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa, stanowiące główne źródło "choroby" państwa; Innym czynnikiem zagrażającym tej instytucji była postępująca indywidualizacja życia społecznego. Dlatego Platon zalecał wnikliwą kontrolę zachowania jednostek bez zezwalania na ekstrawagancję naruszającą ład...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę opisać strukturę grupy

  Pierwszym wymiarem struktury grupy jest rola społeczna. Traktując rolę społeczną jako element struktury grupy społecznej wskazujemy na to, że grupa jest układem różnorodnych ról, które w niej pełnią poszczególni członkowie. Układ ten może być nasycony współpracą lub współzawodnictwem. Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki ekonomiczne determinują życie społeczne

  Na zespół czynników ekonomicznych składają się między innymi sposoby użytkowania zasobów środowiska geograficznego, narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania pracy produkcyjnej , środki zaspakajania potrzeb oraz umiejętności i sprawność ludzi uczestniczących w procesach produkcyjnych, a także...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co według Platona gwarantowało ład państwa

  Ład społeczny umacniały podział i specjalizacja pracy, wymuszające współżycie ludzi oparte na wymianie usług. Kluczową tezą Platońskiej teorii było traktowanie społeczeństwa jako systemu zespolonego z państwem.

  Autora państwa najbardziej interesowały zjawiska społeczne integrujące i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie typy członkostwa w grupach społecznych wyróżniamy i jak je charakteryzujemy

  Członkostwo wskazuje na przynależność jednostki do określonej grupy. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami tej przynależności:

  1)realną, czyli oznaczającą faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy, z którą jest on związany subiektywnie i obiektywnie.

  2) ideologiczną gdy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry