Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzować dorobek polskiej socjologii okresu międzywojennego

  Doniosłym wydarzeniem w dziejach każdej nauki jest uzyskanie statusu dyscypliny uniwersyteckiej. Socjologia polska nabyła go w początkach Drugiej Rzeczypospolitej, głównie dzięki F.Znanieckiemu, który zrezygnował z dobrze zapowiadającej się kariery naukowej w Stanach Zjednoczonych i powrócił do kraju, aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się publiczność

  Publiczność - stanowią ją ludzie w tym samym lub zbliżonym czasie odbierający w celach rekreacyjnych bądź informacyjnych identyczny przekaz, czyli treść wyrażoną słownie, dźwiękiem albo obrazem. Pojawienie się środków masowego komunikowania dodatkowo i to poważnie skomplikowało zdefiniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować wzajemne oddziaływanie jako komponentę więzi społecznej

  Wzajemne oddziaływanie są to ukierunkowane na innych ludzi cele wywarcia na innych wpływu, która efektem byłaby modyfikacja ich zachowań. We wzajemnym oddziaływaniu wyrózniamy:

  1)podmiot działania, którym może być działająca jednostka lub zbiorowość

  2)przedmiot działania będący obiektem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega według Maxa Webera dobór jednostek do stanowisk w instytucji biurokratycznej na podstawie kompetencji

  Zdaniem Maxa Webera biurokracja jako swoisty wytwór społeczny posiada następujące cechy:

  1) podporządkowanie zachowań się członków grupy bezosobowym przepisom,

  2) ścisły podział obowiązków i kompetencji zgodny z zasadą specjalizacji funkcji,

  3)hierarchiczny układ pozycji w obrębie organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczyciel

  Charakterystyka

  Poręczyciel - jedna ze stron poręczenia|umowy poręczenia, zobowiązująca się w ramach niej do wykonania zobowiązania względem wierzyciela w przypadku, gdyby nie zostało ono wykonane przez dłużnika. Pod rygorem nieważności, oświadczenie poręczyciela musi być złożone na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa a kontrakt

  W literaturze polskiej stosuje się często zamiennie pojęcia umowy i kontraktu. Pomiędzy tymi pojęciami występują jednak istotne różnice. W rozważaniach teoretycznych, ogólnych można stosować termin kontrakt. W ujęciu prawnym natomiast należy stosować pojęcie umowy, ponieważ jest ono powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób krąg społeczny przekształca się w grupę społeczną

  Wskazując na rolę lidera, w niektórych kręgach (kręgi koleżeńskie i zawodowe) dostrzegamy sporo podobieństwa między nimi a grupami, ale mimo to utrzymują się istotne różnice, o których nie można zapominać. Niektóre kręgi powoli nabywają właściwości grup nieformalnych lub pierwotnych i często się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wyróżnia przyjacielskie kręgi społeczne

  Kręgi przyjacielskie charakteryzują się silniejszą więzią niż kręgi stycznościowe i mniejszą od nich liczebnością oraz bardziej upodabniają się do grup nieformalnych. Krąg przyjacielski po przyjęciu jakiegoś wspólnego zadania najłatwiej mógłby przekształcić się w grupę i to niekoniecznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy styczność i łączność psychiczna jako składnik więzi społecznej

  Wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej. Osoby te widząc wzajemnie u siebie cechy pozwalające im zaspokoić różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź. Styczność psychiczna powstała na gruncie styczność przestrzennej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym według Maxa Webera polega profesjonalizacja w organizacji biurokratycznej

  Jest to proces poprzez który konkretny zespół umiejętności i czynności zostaje społecznie określony i zdefiniowany jako zawód wraz z wyznaczeniem wymaganego zakresu wiedzy, który obejmuje kompetencje danej profesji; Jest ściśle powiązane z podziałem pracy w obrębie grupy społecznej, polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry