Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować działanie sankcji satyrycznych jako czynnik kontroli społecznej

  Najbardziej skuteczne i uniwersalne są sankcje satyryczne. Kpiną i ośmieszeniem regulowano postępowania ludzi w społeczeństwach pierwotnych, jak i we współczesnych . Bez względu na charakter cywilizacji wszyscy począwszy od małego dziecka, a skończywszy na najzamożniejszych tego świata boleśnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać przykłady sankcji społecznych nieformalnych - pozytywnych

  Przejawiają się w reakcjach społeczeństwa wobec osób darzonych powszechnym szacunkiem przez wyrażanie uznania, pochlebnych wzmianek w środkach masowego komunikowania i w inny sposób okazywania szacunku.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać definicję grupy społecznej

  Grupa społeczna, główne znaczenie w socjologii:

  1) wszelki zbiór ludzi, pomiędzy którymi zachodzą jakieś znaczące stosunki społeczne,

  2) zbiór ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiających świadomość łączności społecznej w kontaktach wzajemnych oraz z członkami innych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się zwyczaj od obyczaju jako składnik kontroli społecznej

  Zwyczaj jest pojmowany jako sposób zachowania się w określonych sytuacjach, które nie wywołują negatywnych reakcji otoczenia. Inaczej przedstawia się kwestia z obyczajem, który jest sposobem postępowania, a nie zachowania jak zwyczaj. Postępowanie pojmowane jest najczęściej jako rodzaj zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje obyczaj jako czynnik kontroli społecznej

  Obyczaj możemy zdefiniować jako sposób postępowania, którym grupa poddaje ocenom moralnym i za naruszenie, którego stosuje sankcje. Jest ona formą zmuszania jednostek do respektowania wartości grupowych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ideologiczna

  Charakterystyczną cechą ideologii jest jej funkcjonalna służebność w stosunku do grupy, której jest ona korelaten. Zespół ideologii stanowi grupę, twierdzenia wchodzace w jego skład o tyle właśnie o ile wchodzą w jego skład pełnia funkcję ideologiczną.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić typy sankcji społecznych stosowanych w praktyce życia zbiorowego

  Wyróżniamy typy sankcji:

  1)pozytywne- dotyczy zachowań lepszych niż się spodziewano.

  2)negatywne- odwrotność pierwszego typy.

       a)formalne

       b)nieformalne.

  Klasyfikacja sankcji ze względu na treść i charakter :

  1)prawne- system nagród i kar

  2)etyczne – klasyfikują zachowania jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historycyzm

  Stanowisko fizilogiczne i metodologiczne, w którym twierdzi się, że rzeczywistość społeczna znajduje się w procesie permanentnej zmainy, stąd też nasze jej poznawanie powinno brać pod uwagę konkretne uwarunkowania historyczne badanych zjawisk, a także samego poznania.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega działanie tłumu linczującego

  Tłum linczujący powstaje celem wymierzenia samosądu rzeczywistemu lub domniemanemu sprawcy ogólnie potępianego czynu, jakim może być napad, morderstwo, gwałt itp. Powstaje on z małej zbiorowości, wzywającej do pomszczenia haniebnego czynu i wymierzania sprawiedliwości jego faktycznemu lub prawdopodobnemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencjonalność

  Jest to teorai rozwoju maralnego Kohlberga; powstały na przełomie XIX i Xxw. kierunek fizjologii i metodologii przyroznastwa głoszący, że twierdzenia i teorie naukowe maja charakter umowny (są konwencjami), nie sa wynikiem obiektowego poznawanie rzeczywistoci, lecz umowy miedzy uczonymi, którzy akceptują je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry