Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODAJ DEFINICJĘ K.F. wg. A. KŁOSKOWSKIEJ

  To względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegająca wg wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W IMIĘ JAKICH WARTOŚCI LUDZIE UCZESTNICZĄ W K.F.

  Ludzie uczestniczą w K.F. z pobudek hedonistycznych, przybierających formy zabawowe, poszukują w nich samoistnej satysfakcji czy przyjemności, ale również z powodów instrumentalnych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ PODSTAWOWE SEGMENTY K.F.

  Do nich zaliczany:

  Sport – systematyczne wg ustalonych reguł, odznaczające się współzawodnictwem i tendencją do osiągania lepszych wyników, mające na celu manifestację sprawności ruchowej.

  Jego funkcje to:

  - zdrowotno – higieniczna

  - rozrywkowa

  - wypoczynkowa

  - socjalizacyjna

  - propagandowo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE FUNKCJE K.F.

  Biologiczne – ruch stanowi warunek konieczny do prawidłowego psychosomatycznego funkcjonowania osobnika, służy przywracaniu równowagi energetycznej, eliminuje następstwa długotrwałej eksploatacji organizmu, zwiększa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiska.

  Psychologiczne –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE KATEGORIE SOCJOLOGICZNE

  Działania społeczne – to zachowania przebiegające wg określonego, zrozumiałego dla stron wzoru, mającego na celu wywołanie pożądanej reakcji partnera.

  Stosunki społeczne – to system uporządkowanych reakcji zachodzących w określonej sferze działalności ludzkiej.

  Instytucje społeczne – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz obszary zainteresowań socjologii K.F.

  Wychowanie oraz socjalizacja przez i do kultury fizycznej - jest domeną przede wszystkim aktywności dzieci i młodzieży podlegającej intensywnym procesom socjalizacji i wychowania. Chodzi tu o stopień uświadomienia i internalizacji wartości wpisanych w interesującą nas dziedzinę, o efekty wdrożeń do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj którąś z orientacji teoretyczno metodologicznych w Socjologii K.F.

  Orientacja systemowo – funkcjonalna: ujmuje społeczeństwo jako system, tj. wyodrębnioną ze społecznego otoczenia całość względnie autonomicznych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Kultura fizyczna rozpatrywana z tej perspektywy jest ujmowana zazwyczaj jako subsystem kultury globalnej, na który...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję KULTURY FIZYCZNEJ

  To względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną doskonałość i ekspresje człowieka, przebiegający wg przyjętych w danej zbiorowości wzorów.

  Wyodrębniamy 4 podstawowe ujęcia kultury fizycznej:

  Kultura...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

  Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

  Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin rozwój społeczny

  1)Wieloetapowy proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, których kolejność nie jest dowolna, lecz wykazuje prawidłowość wynikającą z wewn. praw procesu hist. Marksist. teoria r.s. wynika z założeń materialist. pojmowania dziejów;

  2)postęp społeczny

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry