Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kultura polityczna

  Kultura polityczna jest sposobem uprawiania polityki. Często potocznie pojęcie kultury politycznej odnosi się do polityków. Kultura polityczna to pewien dynamiczny konglomerat składający się z tradycji politycznej, ustroju politycznego, systemu politycznego, z świadomości, wiedzy obywateli o polityce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczne ujęcie władzy

  Podstawowym zagadnieniem socjologii polityki jest władza państwowa, którą możemy określić sześcioma typami definiowania:

  1. Typ definiowania behawioralnego, w którym uważa się, że władza jest pewnym typem zachowania, który za pomocą bodźca i reakcji można wpływać na zachowanie innych ludzi.

  2. Typ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber

  Max Weber jako socjolog polityki. Wkład M. Webera jako socjologa polityki jest niemierzalny. Szczególne znaczenie dla socjologii polityki mają dwa dzieła M.Webera „Polityka jako zawód i powołanie”, „Gospodarka i społeczeństwo”. Max Weber zastanawia się nad tym, co takiego istnieje, co takiego musi zostać...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria elit

  Teoria elit drugi, obok darwinizmu społecznego bardzo ważny nurt w socjologii polityki. Uważa się, że teoria elit już w jakiś sposób zakorzeniła się we wczesnych pracach starożytnych filozofów tj. Platon, Arystoteles, oni mówili o tym, że jednostka jest ważniejsza od mas. Jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /13 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i cel socjologii polityki

  Socjologia polityki to część teorii socjologicznej, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy, gdyż one właśnie stanowią istotę polityki. Socjologia polityki akcentuje duże znaczenie relacji, która istnieje między stosunkami zachodzącymi w dziedzinie władzy politycznej a strukturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

  Stosując interakcjonistyczne podejście do analizy rozpadu więzi społecznej stwierdzić można, iż mamy z takim procesem do czynienia wówczas, gdy nie tyle załamuje się określona zastana struktura społeczna, ale gdy pojawia się w określonym społeczeństwie niemożność podjęcia skutecznego działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /15 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces tworzenia się więzi społecznej

  Proces tworzenia się więzi społecznej i mechanizmy towarzyszące temu procesowi jest równoznaczny z procesem tworzenia się społeczeństwa. śledzenie tego procesu jest oczywiście zabiegiem czysto analitycznym, w kt6rym nie można jednak przeciwstawić zdecydowanie subiektywnych czynników i elementów -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /32 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie więzi społecznej

  Termin więź społeczna jest terminem, który przeniknął do socjologii z języka potocznego. w Polsce rozpowszechnił je L. Krzywicki pod koniec XIX wieku ("Pierwociny więzi społecznych"), który uważał, że to właśnie dzięki więzi społecznej społeczeństwo tkwi niejako całą swą treścią w jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /9 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia teorii socjologicznej

  Teoria socjologiczna, tak jak każda inna teoria naukowa stanowi określoną konstrukcję pojęciową, stosowaną do analizy i interpretacji danych empirycznych. Konstrukcja pojęciowa składa się zaś z trzech podstawowych klas: pojęć ogólnych, praw i innych typów generalizacji oraz z samej teorii. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /6 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej

  Socjologia jest nauką, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem i rozpadem różnorodnych form życia zbiorowego. Ogólnie możemy więc powiedzieć, iż socjologia jest nauką o zjawiskach i procesach społecznych, o życiu społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 856

  praca w formacie txt

Do góry