Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Anomia i mechanizmy przystosowania się jednostki do sytuacji anomii

  Proces urbanizacji i industrializacji stanowił z punktu widzenia jednostki pew­ne niebezpieczeństwo. Przechodziła ona z środowiska o sztywnej kontroli, zapewniającej jednak orientację w świecie dobra i zła, do środowiska, które oferowało znacznie większy zakres swobody z niejasnymi jednak granicami, w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisowe i wartościujące znaczenie słowa konformizm

  Formowanie się ludzkiej tożsamości opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: indywidualizacji i identyfikacji. Z jednej strony dokonuje się w człowieku proces różnicowania między „ja" i „nie-ja" (poczucie odrębno­ści, inności, własnej tożsamości itd.). Z drugiej zaś strony dokonuje się pro­ces...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /11 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ

  Jedną z pierwszych i najbardziej znanych koncepcji typów osobowości jest klasyfikacja Hipokratesa, który wyróżnił cztery typy osobowości: sangwinik to człowiek łatwo zapalający się, ale szybko gasnący, żywego usposobienia, aktywny, ale niewytrwały, rozpraszający się i zmieniający swoje działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY KULTURY MASOWEJ I WARUNKI JEJ ROZWOJU

  Wpłynęła na powstanie aglomeracji; pojawienie się szukanie czasu, możliwość technicznego przekazu prasa, radio, telewizja.

  Charakteryzuje się specyficznymi właściwościami;

  wprowadza standaryzację treści;

  >

  >

  wątek sensacyjny;

  seksualno-romansowy;

  w sentymentalny;

  personalny

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA KULTURY NA ŻYCIE SPOŁECZNE

  Oddziaływanie kultury na życie społeczne dokonuje się poprzez cztery główne mechanizmy,

  1. Kultura w każdym społeczeństwie reguluje sposób zaspokojenia popędów i skłonności, „socjalizuje" człowieka, czyniąc zeń istotę społecz­ną. To w wyniku procesu socjalizacji człowiek poznaje nawyki i wzory...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się i funkcjonowanie systemów politycznych

  Wiek XX to okres rewolucji, przewrotów i załamywania się ustrojów politycznych. Od połowy lat 70tych najważniejszymi i z naukowego punktu widzenia najciekawszymi procesami przemian politycznych są te, w wyniku których, urzeczywistnia się na niespotykaną poprzednio skalę zastępowanie systemów dyktatorskich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /6 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest demokracja?

  Czym jest demokracja? Jakie musi spełniać kryteria ustrój polityczny, żeby nazwać go demokratycznym? Kwestią istotną z punktu widzenia społeczeństwa, jest pytanie o to: gdzie i w jaki sposób znajduje się jakiś ideał demokracji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje demokratyczne, kraje które są kolebką...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /7 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia państw

  Socjologia polityki zajmuję państwem ze szczególnego punktu widzenia: od strony społecznych uwarunkowań i społecznych efektów funkcjonowania aparatu władzy państwowej. Socjologiczna problematyka państwa obejmuje:

  1.Genezę i funkcję państwa

  W miarę kształtowania się świeckich koncepcji politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /7 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy partyjne i partie polityczne

  Systemy partyjne to sposób zorganizowania w systemie politycznym partii politycznych, znaczenia tych partii politycznych, sposobów zdobywania władzy tych partii. System partyjny to całokształt stosunków istniejących między partiami politycznymi, jak również między partiami politycznymi a organami władzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymizacja władzy

  Władza, żeby mogła istnieć musi dochodzić do legitymizacji władzy. Legitymizacja władzy to uznanie władzy za prawomocną. Uznanie, iż ci, którzy pełnią tę władzę, uzyskali ją w sposób prawowity. Władza jest prawowita wtedy, kiedy została otrzymana w sposób prawomocny, jeżeli ktoś ją nabył...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt

Do góry