Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    POJĘCIE PAŃSTWA W SOCJOLOGII

    Państwo – wielka suwerenna instytucja polityczna, kontrolująca obszar danego kraju, obejmująca swoim działaniem wszystkich członków społeczeństwa lub społeczeństw, które zamieszkują jago terytorium. Instytucja wyposażona w prawo stosowania przymusu wobec jednostek i grup społecznych nie...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 027

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NARÓD JAKO WSPÓLNOTA DUCHOWA

    Ossowski łączy pojęcie narodu z pojęciem ojczyzny. Naród to zespól ludzi którzy mają wspólną ojczyznę. Ojczyzna jest tożsama z pojęciem narodu np. gdy ktoś mówi że byłby w stanie umrzeć za ojczyznę. Jeżeli oczna ma oznaczać naród to po co dwa terminy oznaczające to samo? Naród to ludzie, ojczyzna...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 051

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NARÓD I SPOSOBY JEGO ROZUMIENIA W SOCJOLOGII

    W wieku XIX wraz z rozpowszechnieniem się nauczania, szkolnictwa wraz z dostępem do gazet – z Francuzów czy Belgów, Włochów czy Polaków jeden naród - istniała więź kulturalna, duchowa. Inni uważają, że narody powstały we wczesnym średniowieczu i byli związani bardzo silną więzią...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 960

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rynek pozagiełdowy

    Charakterystyka

    Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) jest miejscem obrotu wartościowe|papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych.

    Rynek pozagiełdowy stanowi część rynku regulowanego, na którym odbywa się obrót walorami, dla których nie stawia się tak wysokich...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /6 032

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rola klas średnich we współczesnym społeczeństwie

    Dla określenia miejsca klasy średniej w strukturze społecznej nie wystar­czy wskazanie barier oddzielających ją od innych klas, warstw i kategorii zawodowych. Istotne jest ustalenie, na ile jest to zbiorowość charakteryzują­ca się wewnętrzną zwartością.

    Istniejący materiał empiryczny informuje...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /5 181

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TYPY RZĄDZENIA, CECHY USTROJU DEMOKRATYCZNEGO

    Demokracja jest to „układ instytucjonalny, w ramach którego podejmowane są decyzje polityczne. Demokracja umożliwia konkurencję i zapewnia. Niezwykle ważną cechą demokracji jest reguła większości. Istnieje szereg zasad i procedur, niezbędnych dla trwałości demokracj,

    • w wyborach mogą praktycznie...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 933

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŁAD POLICENTRYCZNY

    W odróżnieniu od ładu monocentrycznego ład pluralistyczny charaktery­zuje się następującymi cechami:

    a) wielością ośrodków władzy,

    b) większą symetrycznością struktury społecznej,

    c) istnieniem i funkcjonowaniem licz­nych grup interesu,

    Desygnatami pluralizmu są:

    a) decentralizacja)...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /684

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    POJĘCIE I MODELE ŁADU SPOŁECZNEGO

    Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje, tradycje, systemy światopoglądowe, ideologiczne, uznawane wartości...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 497

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA NARODU

    Naród to grupa ludzi historycznie uformowanych na określonym etapie rozwoju elementów etnicznych , posiadająca zwarte terytorium , złączone możliwością wspólnego porozumiewania się , wytwarzająca na gruncie historycznie utrwalonej więzi ekonomicznej swoistą kulturę , gospodarke i organizacje...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /472

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DEWIACJE SPOŁECZNE I ICH TYPY

    Indywidualne odchylenia od normy, czyli dewiacje, są w ogólności zjawis­kiem nierzadkim. Można zaryzykować opinię, iż częstość zjawisk dewiacyj­nych zwiększa się proporcjonalnie do stopnia sztywności kontroli społecznej. Im więcej indywidual­nych zachowań jest regulowanych przez zbiorowość, tym...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 316

    praca w formacie txt

Do góry