Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modele sprzedaży w internecie

  Aukcje internetowe

  Aukcje internetowe - rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT (WTO) – główne reguły jego działania

  GATT, General Agreement Tariffa and Trade, Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu, międzynarodowe porozumienie handlowe podpisane 30 października 1947 w Genewie przez 23 państwa członkowskie ONZ. Zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1948. Do 1994 GATT był organizacją międzynarodową.

  Celami organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i narzędzia MPE

  Cele - są one zróżnicowane w horyzoncie czasowym:

  Krótki – o charakterze koniunkturalnym (stabilizacja cen, zagwarantowanie stałych dostaw surowców i energii, przeciwdziałanie deficytu bilansu handlowego)

  Średni – dążenia do przeciwdziałania ograniczeniom w handlu zagr oraz przyspieszenia tempa rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt przesunięcia handlu w unii celnej?

  Efekt przesunięcia handlu (trade diversion effect) wyraża się w zwięk­sze­niu udziału krajów należących do unii celnej w handlu krajów-człon­ków unii oraz w zmniejszeniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesu­nięcia się źródeł za­kupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosz­tach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt kreacji handlu w unii celnej?

  Te efekty mogą się pojawić w 3 przypadkach: gdy kraje udzielają sobie preferencji celnych, tworzą strefę handlu wolnego handlu lub gdy tworzą unię celną.

  Preferencje celne – maja miejsce wtedy, gdy kraje stosują wobec siebie cła niższe od minimalnych lub też całkowicie znoszą cła w handlu między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

  Państwa – ich wpływ na MPE jest funkcją wielu czynników: polit, gosp, społ, militarnych, demograficznych. Dominujący wpływ na MPE mają kraje o stabilnych systemach politycznych i liczącym się potencjale gospodarczym. Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki do parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej

  Są to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą w warunkach ograniczeń obroty te ze zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrowolne ograniczenia eksportu VER

  Odnoszą się one do sytuacji, w których eksporter – pod naciskiem impor­tera – dobrowolnie ogranicza swój wywóz na rynek partnera.

  Ogranicze­nia te są więc dobrowolne jedynie z nazwy, faktycznie zaś są ową wymu­szane przez odbiorcę, pod groźbą zastosowania ostrzej­szych form re­strykcji handlowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia ilościowe w wymianie zagranicznej – na czym polegają

  Przez pojęcie ograniczeń ilościowych rozumie się określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub innym okresie). Do podstawowych przyczyn ilościowego ograniczania przywozu należy zaliczyć: ochronę produkcji krajowej, potrzebę skierowania popytu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej w wymianie zagranicznej

  Są to inne niż cła i narzędzia parataryfowe bariery w handlu międzynarodowym, których funkcja jest bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicą, a zwłaszcza ich wolumenu. Są stosowane selektywnie i mają charakter dyskryminacyjny.

  Tymi narzędziami są:

  - ograniczenia ilościowe

  -...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry