Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, istota oraz typologia środków dydaktycznych

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE - to przedmioty które dostarczają uczniom określonych bodźców, ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości.

  Funkcje: poznawcza, kształcąca, dydaktyczna. Podział środków: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo - słuchowe, częściowo automatyzujące proces dydaktyczny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie doboru treści kształcenia, zależności pomiędzy celami a treściami kształcenia

  Materializm dydaktyczny- twórca F.W.Doerpfeld. zasadniczym celem pracy, szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. Realizacja takiego programu zmusza nauczyciela do pośpiechu i powierzchowności pracy, a praca ucznia jest mało...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych

  Na program nauczania składają się:

  2.materiał nauczania (czyli podstawowe informacje, pojęcia, prawa i ważniejsze hipotezy, metody, techniki pracy, algorytmy, reguły postępowania itp. z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej danemu przedmiotów

  3. uwagi o realizacji programu i wskazówki na temat...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i charakterystyka celów kształcenia

  Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.

  Podział celów kształcenia:

  cele rzeczowe (ogólne, odnoszące się do rzeczywistości):

  cele kształcenia ogólnego

  cele kształcenia zawodowego

  cele...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie celu kształcenia

  Celem kształcenia ogólnego ściśle związanego z celami wychowania jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego rozwoju intelektualnego. Chodzi tu o kształtowanie pełnej osobowości ucznia. Kształcenia ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej, obejmuje 3 podstawowe cele. Pierwszy to opanowanie podstaw wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka porównawcza szkoły tradycyjnej (Herbarta) i aktywnej (Deweya)

  System dydaktyczny to całokształt zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy :tradycyjny, progresywistyczny, współczesny. Każde z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, elementy i istota systemu dydaktycznego

  System dydaktyczny - to całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania - uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie

  Uczenie się- OKOŃ jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Jest ono rodzajem ludzkiej działalności, który w latach dzieciństwa i młodości uzyskuje przewagę nad innymi...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje dydaktyki z innymi naukami społecznymi oraz dziedzinami pedagogiki

  Nie tylko pedagogika zajmuje się sprawami wychowania, ale także nauki: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne, , ekonomiczne, historyczne oraz filozoficzne. Nauki te dawniej nazywano pomocniczymi, dziś są to nauki współdziałające z pedagogiką.

  NAUKI BIOLOGICZNE dotyczą podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /13 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dydaktyki: dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

  Rodzaje dydaktyk:

  1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej;

  2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka biologii, metodyka historii.

  Rodzaje dydaktyki szczegółowej to:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt

Do góry