Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UZUPEŁNIENIE SKŁADU SEJMU I SENATU

  Gdy wygasa mandat posła: Marszałek Sejmu postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kolejnego kandydata z tej samej listy w/g najwyższej liczby głosów. Jeżeli obsadzenie mandatu do końca byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów to mandat do końca nie obsadzony.

  Ale w przypadku wygaśnięcia mandatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU POSŁA I SENATORA

  Warunkiem uzyskania mandatu jest ważność wyborów. Status posła lub senatora otrzymuje się z chwilą wyboru. PKW wydaje zaświadczenie wybranym o wyborze ( deklaratoryjny charakter ). Mandat wygasa:

  - Sad Najwyższy stwierdza nieważność wyborów

  - odmowa złożenia ślubowania ( posła lub senatora )

  - w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻNOŚĆ WYBORÓW DO SEJMU i SENATU

  Weryfikacja czynności wyborczych odbywa się przy pomocy:

  - postępowania reklamacyjnego

  - skargi

  - odwołania do Sadu lub PKW

  - protestu przeciw ważności wyborów.

  Moment głosowania: początek możliwości wniesienia protestu. Wybory są ważne, jeżeli w ciągu 7 dni od ogłoszenia nie zostanie wniesiony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

  1. Ustalanie wyborów do Senatu:

  Dwóch (trzech ) kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów ( system większości względnej ). Jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, to o pierwszeństwie decyduje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE I ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH

  Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP. Są trzy rodzaje komisji wyborczych:

  1). Państwowa Komisja Wyborcza

  2). Okręgowe komisje Wyborcze

  3). Obwodowe Komisje Wyborcze

  Zadania PKW:

  a), nadzorcze:

  - sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego

  - rozpatrywanie skarg na działalność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

  Wyróżniamy 2 systemy zgłoszeń:

  l). Przez nieformalne grupy wyborcze

  2). przez zorganizowane podmioty ( partie polit. i org. społ.). Czynności wyborcze w imieniu grup formalnych i nieformalnych wykonują organy upoważnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych. (np.: wyborcy-komitety wyborcze)...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WIĘKSZOŚCIOWY A SYSTEM PROPORCJONALNY

  System większościowy dot. wyboru do Senatu - decyduje zwykła większość głosów. System proporcjonalny- dot. Sejmu, gdzie warunkiem jest utworzenie wielomandatowych okręgów wyborczych a podział mandatów miedzy poszczególne listy zależy odpowiednio od uzyskanych głosów. Do sejmu RP wybiera się posłów w/g...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

  Dotyczy aktu głosowania. Jest prawem a nie obowiązkiem. Istotę tajności stanowi zapewnienie głosującemu tajemnicy wyboru, bo głosowanie jest tak przeprowadzone, aby uniemożliwić ustalenie kto i jak głosował. Podobnie jak zasada powszechności, też tajność może mieć obligatoryjny charakter (...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

  Oznacza wybory jednostopniowe.- wyborcy głosują wprost na kandydatów deputowanych. Oznaczenie nazwiska wskazuje na jego pierwszeństwo w wyborach. Może być: osobiste oddanie głosów ( w lokalu ), przez pocztę lub pełnomocnika ( Serbia ). Naruszeniem tej wady jest instancja listy państwowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA RÓWNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

  Dwa znaczenia równości prawa wyborczego:

  a) formalnie – każdy wyborca ma jeden głos

  b), materialne -jednakowa siła każdego głosu, taki sam wpływ każdego z nich na wynik wyborów Inne cechy tej zasady:

  -jednolita norma przedstawicielska obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez liczbę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt

Do góry