Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenie chorobowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Zostało ono rozdzielone od Ubezpieczenia Zdrowotnego i obecnie ma charakter pieniężny. Ubezpieczone...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIS

  Charakterystyka

  ARIS (ang. Architecture of Integrated Information System, pol. Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych) jest koncepcją ramową dotyczącą kompleksowego modelowania wspomaganych komputerowo systemów informacyjnych 1.

  Została ona stworzona i opracowana przez grupę pod kierunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe

  Charakterystyka

  Papier wartościowy - to dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że bez posiadania tego dokumentu nie można wykonywać tego prawa, a przeniesienie własności tego dokumentu powoduje przeniesienie również tego prawa.

  Rodzaje

  Papiery wartościowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze procesów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze to narzędzie wykorzystywane do przedstawienia alternatywnych dróg rozwoju możliwych zdarzeń w przyszłości oraz wskazaniu ich logicznych następstw.

  Scenariusze procesów otoczenia są rozszerzoną wersją scenariuszy stanów otoczenia stworzoną przez L. Kozłowskiego oraz G...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

  Ustawa (prawo o ustroju sadów powszechnych) formułuje w sposób pozytywny zakres przedmiotowy wymiaru sprawiedl. Sądy powszechne rozstrzygają sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Sądami powszechnymi są: apelacyjne, okręgowe, rejonowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB I FORMY DZIAŁANIA RPO

  Zadania RPO:

  l), rozpatruje indywidualne skargi obywateli i podejmuje stosowne czynności mające na celu likwidowanie zauważonych naruszeń w konkretnych przypadkach.

  2). może występować z inicjatywami mającymi na celu usuwanie hierarchicznych niezgodności występujących miedzy aktami prawnymi.

  3)...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA USTROJOWA RPO

  RPO powołany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Odwołany tylko przez i w ścisłe określonych przypadkach. Składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności (dla Sejmu i Senatu ).Uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli. Nie jest on organem Sejmu, jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA NIK

  NIK działa kolegialnie. Skład:

  a). Kolegium NIK

  c), delegatury.

  Prezes- powoływani i odwoływani przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu lub 35 posłów bezwzględna większością za zgodą Senatu, kadencja 6 lat, prawo reelickcji, immunitet formalny, incompatibilitas. Wiceprezesi- od 2 do4 powołuje i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NIK

  Procedura orientowana: zasadami kontradyktoryjności (możność wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, pracz kontrolowanego), quasi instancyjność (ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego przez komisje odwoławczą). Postępowanie kontrolne oznacza sposób przeprowadzenia kontroli, zasady jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI NIK

  Określa co jest kontrolowane, wyznacza granice kontroli NIK. Przedmiot kontroli odnosi się do wykonania budżetu państwa, realizacji innych ustaw, aktów w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno -adm. jednostek kontrolowanych, czyli przedmiotem kontroli jest stan faktyczny w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry