Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny

  Powiat to lokalna wspólnota samorządowa, która tworzą z mocy prawa mieszkańcy odpowiedniego terytorium, posiada osobowość prawną, samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ( edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada gminy - skład i kompetencje

  Rada gminy to organ uchwałodawczy i kontrolny. W jej skład wchodzą radni(od 15 do 100). Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i 1-3 wiceprzewodniczący. Radni obradują na sesjach- zwyczajnych(raz na kwartał) i nadzwyczajnych-zwołuje przewodniczący.

  >

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd gminy

  Zarząd gminy jest organem wykonawczym gminy.

  Skład: Wójt albo Burmistrz lub Prezydent Miasta (jako przewodniczący zarządu), ich zastępcy oraz inni członkowie.

  Zadaniem zarządu jest wykonywanie budżetu, organ ten ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy, zarząd także...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze gminy

  Władze gminy:

  Referendum ( obligatoryjne, fakultatywne; poprzez referendum można rozstrzygać o wszystkich ważnych sprawach dla gminy, przeprowadza sieje na wniosek 1/10 upoważnionych do głosowania i aby było ważne musi wziąć w nim udział 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania).

  Organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest gmina i jej cechy?

  Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina to wspólnota samorządowa tworzona przez wszystkich obywateli zamieszkujących pewne terytorium, którzy tworzą wspólnotę z mocy prawa. Cechy:

  - owa wspólnota powstaje z mocy prawa jest, więc przymusowym związkiem obywateli

  - gmina posiada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura samorządu terytorialnego po reformie z 1999 r.

  Z dniem 01.01.1999r. został wprowadzony zasadniczy trójstopniowy podział państwa. Jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa.

  Ustawa z dn. 24.07.1998 r. wprowadziła zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa; utworzono 16 województw, 373 powiatów. Oprócz podziału zasadniczego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zadania wypełnia wojewoda na terenie województwa?

  Wojewoda jest przedstawicielem RM na terenie województwa, co oznacza, że odpowiada za wykonanie polityki rządu na terenie województwa. Odpowiada i zapewnia współdziałanie wszystkich powiatów i kieruje ich działalnością, czuwa nad bezpieczeństwem obywateli. Jest reprezentantem Skarbu Państwa z zakresie i na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania wojewody

  Wojewoda jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra Administracji Publicznej. Pierwszego i drugiego wice wojewodów powołuj e i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Nadzór nad działalnością wojewody jest sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów a sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto wykonuje administracje publiczną w województwie?

  Administracja publiczna to administracja rządowa i administracja samorządowa. Administrację samorządową na terenie województwa wykonuje Sejmik i Zarząd województwa. Administrację rządową na obszarze województwa wykonuje:

  - wojewoda

  - działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia Prezesa RM w zakresie organizacji i funkcjonowania działów administracji rządowej

  - organizacja prac rządowych - kontroluje i koordynuje pracę ministrów

  - jest odpowiedzialny za proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian, powołuje i odwołuje ministrów

  - może wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa

  - żądać informacji, dokumentów i sprawozdań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry