Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Kryteria kopenhaskie

     

    Określają warunki jakie państwo musi spełnić, aby stać się członkiem UE:

    o charakterze politycznym – przestrzeganie zasad demokracji, rządów prawa, poszanowania praw człowieka i ochrona praw mniejszości narodowych

    o charakterze gospodarczym – istnienie sprawnej gospodarki rynkowej...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /769

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stadia integracji ekonomicznej w kontekście rozwoju WE

    Strefa wolnego handlu- EWG

    Unia celna 1 lipca 1968

    Wspólny rynek koniec lat 70 XX wieku

    Rynek wewnętrzny JAE

    Unia gospodarcza i pieniężna etap realizacji rozpoczął się 1 lipca 1990 roku i trwa nadal

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /257

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obywatelstwo Unii Europejskiej

     

    Zostało ustanowione przez Traktat z Maastricht w celu umocnienia ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich. Art.17 TWE mówi ze obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność do państwa członkowskiego. Obywatelstwo UE nie nakłada żadnych obowiązków na jednostkę. Katalog...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /626

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instytucja wzmocnionej współpracy

     

    Traktat Amsterdamski wprowadził procedurę wzmocnionej współpracy(ang. enhanced cooperation), a Traktat Nicejski zezwolił na jej zastosowanie w ramach WPZiB. Wzmocniona współpraca w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, powinna służyć wartościom i interesom Unii Europejskiej jako...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 156

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Charakter prawny Wspólnot Europejskich

     

    Wspólnota Europejska i Euratom wchodzą w skład I filaru UE(do 22 lipca 2002 istniała jeszcze trzecia Wspólnota-EWWiS).Charakter prawny wspólnot nie budzi żadnych kontrowersji. Wspólnoty są dwiema niezależnymi organizacjami międzynarodowymi o charakterze ponadnarodowym, wyposażonymi w osobowość prawną...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 493

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Geneza i rozwój Wspólnot oraz UE

     

    Po II Wojnie Światowej zauważono, że dla rozwoju militaryzacji istotne znaczenie ma rozwój przemysłu górniczego i stalowego. Już w 1944 roku Jean Monet, francuski minister spraw zagranicznych stworzył projekt nacjonalizacji produkcji węgla i stali w Niemczech i Francji.

    18 kwietnia 1951 w Paryżu...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /9 719

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    System MRP

    Charakterystyka

    System MRP (Material Requirements Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /2 546

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

    Koncentracje ocenia się poprzez porównanie liczby jednostek o określonych wartościach cechy, jaką łącznie jednostki  te posiadają. Mała liczebność klasy wartości cechy statystycznej oraz znaczna suma wartości cechy, którą jednostki te  łącznie posiadają świadczą o silnej koncentracji rozkładu...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /804

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest typowy obszar zmienności?

    Zwykle przedział w którym leżą wszystkie wartości, cechy mierzalnej jednostki, zbiorowości statystycznej. Obszar  zmienności wyznaczany jest przez najmniejszą i największą wartość cechy. Zawiera on podstawowe informacje o  zmienności badanej cechy. Średnia arytmetyczna i  odchylenie standardowe...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /857

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co mierzy współczynnik zmienności?

    W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /849

    praca w formacie txt

Do góry