Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  COREPER

   

  Członkowie RUE nie mogą ciągle przebywać ciągle w Brukseli ze względu na sprawowane przez nich funkcje w kraju, dlatego też w 1958 Rada utworzyła Komitet Stałych przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER), Wspiera on RUE w powierzonych jej zadaniach. COREPER działa jako:

  COREPER I...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Europejska

   

  KE składa się z 25 członków zwanych komisarzami, po jednym z każdego państwa. Liczba komisarzy może ulec zmianie na skutek jednomyślnej decyzji RUE. Jej siedzibą jest Bruksela a służb administracyjnych Luksemburg.

  Komisarze są wybierani na 5-letnią kadencję. Ich mandat jest odnawialny. Muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System głosowania w ramach Rady UE

   

  większość członków przy podejmowaniu decyzji mniejszej wagi

  większość kwalifikowana – przyznanie każdemu państwu odpowiedniej liczny głosów ważonych. Rozkład głosów w Radzie UE jest nierównomierny i stanowi pewien wyjątek od zasady równości państw członkowskich(Polska ma 27...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydencja w UE

   

  Art.203 TWE stanowi o prezydencji. Sprawuje ją kolejno przez okres 6 miesięcy każde państwo członkowskie reprezentowane w RUE , według porządku ustalonego przez Radę działającą jednomyślnie. Obecnie przewodniczy Finlandia.

  przewodniczenie spotkaniom RUE

  zwoływanie spotkań...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje kreacyjne

   

  zmiana liczby członków KE

  przyjmowanie, sporządzonych zgodnie z propozycjami państw członkowskich. List członków Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Komitetu Regionów i Trybunału Obrachunkowego

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje kontrolne

   

  wnoszenie skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowego

  wnoszenie skargi na bezczynność innych instytucji wspólnotowych

  stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwa członkowskie zasad na jakich ustanowiona jest UE oraz stwierdzaniu poważnego i stałego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje w zakresie ustalania i realizacji polityki wspólnotowej

   

  sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego we Wspólnotach

  uchwalanie budżetu

  zawieranie umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje prawodawcze

   

  wydawanie aktów prawnych wymienionych w art.. 249 TWE oraz różnego rodzaju aktów nienazwanych

  wzywanie KE do podjęcia określonych działań oraz do wykonywania prawa inicjatywy prawodawczej

  delegacja uprawnień na rzecz KE

  zmiana postanowień traktatów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej

   

  RUE składa się z przedstawiciel państw członkowskich szczebla ministerialnego upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu, po jednym z każdego państwa. W posiedzeniach RUE bierze także udział przedstawiciel KE. Skład Rady nie jest stały i zmienia się w zależności od rodzaju spraw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Europejska

   

  O RE stanowi atr.4 TUE jest to jedyny organ Unii Europejskiej. Spotkania RE odbywają się w Brukseli co najmniej 2 razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu państwa członkowskiego, które przewodniczy Radzie. Spotkania przygotowują:

  organy krajowe państwa przewodniczącego

  Rada UE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt

Do góry