Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie sądu

   

  Jedynie sądy państw członkowskich mogą występować do ETS z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego. ETS stosuje własną definicję sądu, zgodnie z nią sądem w rozumieniu art.234 TWE jest organ spełniający wymagania dotyczące:

  Stwierdzenie iż dany organ krajowy jest sądem nie jest zależne od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie i przedmiot

   

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada efektywności

   

  Zasada ta przewiduje obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony uprawnieniom przyznanym podmiotom indywidualnym przez prawo wspólnotowe. Zobowiązanie do zapewnienia efektywności prawa wspólnotowego wiąże wszystkie organy państwa. Sądy są gwarantem realnego poszanowania prawa wspólnotowego w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

   

  Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego. ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania:

  -nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce

  -treść tych praw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada proporcjonalności w prawie europejskim

   

  Zasada proporcjonalności odnosi się do ogólnych zasad i do zasadach podstawowych prawa wspólnotowego i tak naprawdę nie wiem o które profesorowi chodziło gdy formułował pytania egzaminacyjne. A więc będąc w rozterce opisze tą zasadę z dwóch punktów widzenia prawa wspólnotowego i sami sobie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada subsydiarności w prawie europejskim

   

  Zasada została wprowadzona do prawa wspólnotowego na mocy TUE. Jej celem jest bardziej precyzyjne rozgraniczenie kompetencji narodowych od kompetencji Wspólnoty. Zasada ta uregulowana w art.5 TWE, stanowi że Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat oraz celów w nim wyznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

   

  III filar został wprowadzony przez TUE, zgodnie z art.29 ma on na celu zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten jest osiągnięty przez zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii, przestępczości zorganizowanej lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka II filaru oraz aktów prawnych wydawanych jego organów

   

  II filar został wprowadzony na podstawie TUE, zgodnie z art.2 tego artykułu ma on za zadanie potwierdzić tożsamość UE na arenie międzynarodowej. II filar dotyczy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Cele WPZiB zostały określone w art.11 ust.1 TUE. Obejmują one:

  ochronę wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność dyrektywy w UE

   

  Dyrektywa nabiera warunkowo bezpośredniej skuteczności, jeśli jej przepisy spełniają przesłanki bezpośredniej skuteczności są jasne, precyzyjne, kompletne i doskonałe pod względem prawnym oraz bezwarunkowe.

  Dotyczy to jednak jedynie stosowania dyrektywy w płaszczyźnie wertykalnej, czyli w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia skuteczność dyrektywy w UE (interpretacja prowspólnotowa)

   

  Sądy i organy administracji państwa członkowskiego, które nie implementowało dyrektywę lub je implementowało nieprawidłowo zobowiązane są do prowspólnotowej interpretacji przepisów krajowych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt

Do góry