Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Dlaczego współczesna gospodarka jest oparta na podziale i specjalizacji pracy?

    Specjalizacja czyni gospodarowanie efektywniejszym, wykorzystując różnice w umiejętnościach poszczególnych ludzi w celu uzyskania rosnących korzyści skali.

    Człowiek mający predyspozycje do danej działalności rezygnuje z innych, gdyż ponosi w nich wyższe koszty alternatywne. Posiadane zasoby pracy i...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /442

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instytucja zarządzająca

    Charakterystyka

    Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

    Środki to pochodzą...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instytucja zarządzająca

    Charakterystyka

    Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

    Środki to pochodzą...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inteligencja emocjonalna

    Geneza pojęcia

    Koncepcja inteligencji emocjonalnej pojawiła się w czasie, gdy coraz bardziej intensywniej niż kiedykolwiek poszukujemy odpowiedzi na zadawane pytanie o źródło osiągnięć życiowych. Stawiano sobie coraz częściej pytania jak to się dzieje, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /9 907

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kultura ludowa

    Charakterystyka

    Ogół zjawisk, wytworów, zachowań, wartości i znaczeń wytworzonych na poziomie oddolnym. Do kultury ludowej zalicza się głównie zjawiska pozytywnie oceniane. Powszechnie akceptowane i pielęgnowane w ramach społeczności. Twórcy kultury ludowej mogą czerpać wzajemnie ze wspólnych...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /3 477

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Transakcje arbitrażowe

    Charakterystyka

    Transakcje arbitrażowe - zwane arbitrażem, to transakcje, których przedmiotem są instrumenty financial futures. Ich podstawowym celem jest zarabianie na różnicy cen w różnych punktach geograficznych lub pomiędzy różnymi rodzajami transakcji futures.

    Osoby wykorzystujące arbitraż nie...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /2 171

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym różni się racjonalność proceduralna od racjonalności rzeczowej?

     

    Jeżeli działanie gospodarcze posiada następujące cechy:

    a) prawdziwa i pełna wiedza oraz informacje dotyczące przedsięwzięcia,

    b) logiczne rozumowanie i wykorzystanie wiedzy,

    c) umiejętność realizacji decyzji, to określamy je jako rzeczowo racjonalne.

    Jeśli informacje i wiedza są niepełne a...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /407

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czy twierdzenie, że rynek stwarza przymus dla podmiotów gospodarczych, jest prawdziwe?

     

    Uznając za przymus presję jednych osób na drugie w celu wymuszenia określonego zachowania, nie możemy stwierdzić, że rynek stwarza przymus.

    Po prostu rynek podlega pewnym prawom i koniecznością ekonomicznym, do których chcąc nie chcąc podmioty gospodarcze muszą się stosować.

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /313

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Na czym polega racjonalność działania? Na czym polega racjonalność działania gospodarczego?

     

    Racjonalność polega na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięcia preferowanego celu.

    W gospodarowaniu oznacza to takie działania, które przy danym nakładzie środków pozwalają osiągnąć w maksymalnym stopniu cel lub odwrotnie: przy założonym stopniu...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /399

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co oznacza punkt na granicy możliwości produkcyjnych, wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych, na zewnątrz granicy możliwości produkcyjnych?

     

    Na granicy możliwości produkcyjnych znajdują się punkty oznaczające wykorzystanie w całości i w najlepszy sposób posiadanych czynników.

    Wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych znajdują się kombinacje dóbr, które można wytworzyć przy niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji (bezrobocie...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /538

    praca w formacie txt

Do góry