Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje małżeńskich ustrojów umownych

   

  POJĘCIE: Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków w zakresie stosunków osobistych i majątkowych. Należy wskazać 2 rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami:

  Stosunki powstające wskutek zawarcia małżeństwa, powiązane z wzajemnymi prawami i...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki majątkowe małżonków

  1. OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO UTRZYMANIA RODZINY:

  zapewnienie grupie rodzinnej warunków bytu,

  zaspokojenie potrzeb drugiego małżonka

  PRZESŁANKI:

  Wykonanie obowiązku wspólnego utrzymania rodziny zależy od podobnych przesłanek, jakie KRO wyznacza w odniesieniu do obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie małżeństwa

   

  W polskim prawie obowiązuje koncepcja unieważnialności małżeństwa, a nie nieważności małżeństwa od początku. Jej konsekwencją jest rozróżnienie między małżeństwem nieistniejącym, tj. zawieranym mimo braku przesłanki koniecznej, a małżeństwem skutecznie zawartym mimo istnienia przeszkody...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /8 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcja zagraniczna jako szczególny rodzaj przysposobienia

   

  W odniesieniu do przysposobienia dziecka polskiego przez cudzoziemca lub przez obywatela polskiego za granicą wymaga się ustalenia, że dziecku nie można zapewnić w Polsce odpowiedniego zastępczego środowiska rodzinnego.

  Preferuje się wprost nie tylko przysposobienie dziecka w kraju jego pochodzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego

   

  Przesłanki pozytywne:

  Odmienność płci nupturientów – wątpliwość co do odmienności płci może pojawić się w razie tzw. obojnactwa a kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń. W takim wypadku określenie płci danej osoby należy do biegłego. Może się pojawić takie w razie...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki i skutki rozwiązania przysposobienia

   

  Przesłanki rozwiązania przysposobienia:

  Rozwiązanie przysposobienia pełnego i niepełnego może nastąpić tylko w wyniku orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego i przysposobionego. Wystąpić jednak muszą także przesłanki:

  Ważne powody: rozwiązanie może nastąpić tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysposobienie niepełne

   

  Skutki tego przysposobienia dotyczą tylko relacji między przysposobionym a przysposabiającym, z tym jednak wyjątkiem, że rozciągają się one także na zstępnych przysposobionego.

  Skutki przysposobienia niepełnego:

  1. przysposobiony pozostaje pod władzą rodzicielską przysposabiającego, a władza...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysposobienie pełne, rozwiązywalne

   

  W wyniku orzeczenia tego przysposobienia powstaje taki stosunek, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Nowy stan cywilny dziecka przysposobionego dotyczy nie tylko przysposabiających ale pojawia się jakby stosunek pokrewieństwa i wynikające z niego obowiązki między dzieckiem a krewnymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysposobienie całkowite

   

  1. Anonimowość i nierozwiązywalność

  Przesłanką orzeczenia przysposobienia całkowitego jest uprzednie wyrażenie zgody przez rodziców dziecka na przysposobienie go w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Zerwanie więzi rodzinnej i zupełna utrata fizycznego kontaktu rodziców z...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przesłanki przysposobienia

   

  Używany w KRO termin ,,przysposobienie,, odpowiada spotykanie w języku potocznym adopcji. Przysposobienie oznacza nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym stosunku prawnorodzinnego podobnego do stosunku między rodzicami a dzieckiem.

  Między stronami tego stosunku powstają takie same...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /5 274

  praca w formacie txt

Do góry