Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mediacja w prawie rodzinnym

   

  Mediacja:

  Jest to sposób rozwiązywania konfliktów (sporów), bezstronny mediator katalizuje rozwiązanie konfliktu, występują strony sporu (ofiara i sprawca), proces, który ma doprowadzić do ugody, mediacja jest dobrowolna, jej termin określony jest co do miesiąca, wyznaczony jest również konkretny...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz alimentacyjny

   

  - wspiera osoby uprawnione do alimentów;

  - wypłaca świadczenia z budżetu państwa;

  - fundusz celowy – z budżetu gminy, w konkretnym celu i tylko na ten konkretny cel;

  - przy bezskuteczności egzekucji, gdy dochód na osobę nie przekracza 725 zł, do 18 r.ż., do 25 r.ż., gdy dziecko się uczy, przy...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka - Informacje ogólne

   

  a) czym jest:

  - piecza nad osobą i jej majątkiem;

  - pewne elementy podobne do władzy rodzicielskiej;

  - dla osób poniżej 18 r.ż. bez władzy rodzicielskiej lub dla całkowicie ubezwłasnowolnionych;

  b) ustanowienie:

  - przez sąd opiekuńczy (rejonowy);

  - ustala się formę opieki, opiekuna, zakres...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji

   

  - małżonkowie, krewni w linii prostej bez ograniczenia, krewni w linii bocznej II stopnia (rodzeństwo), osoby związane stosunkiem przysposobienia, pasierbowie i ojczym lub macocha;

  - istnieje możliwość roszczenia przez matkę świadczeń od ojca, nie będącego jej mężem, za okres ciąży i porodu;

  a)...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego

   

  - pojęcie: dotyczy dostarczania przez wyznaczone w ustawie osoby środków na utrzymanie, a także środków wychowania, spełnianie tego obowiązku jest roszczeniem alimentacyjnym gdy występuje stosunek rodzinny bądź powinowactwo,

  - zobowiązuje: krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo,

  - cel:...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia sądu opiekuńczego do ingerowania

   

  a) ogólne kompetencje sądu:

  - gdy dziecku coś zagraża; sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców i dziecko do określonego postępowania, określić czynności jakich bez zgody sądu nie wolno wykonać, skierować małoletniego do instytucji, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej

   

  a) pojęcie:

  - kodeks nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej, można jednak powiedzieć, że jest to zespół praw i obowiązków rodziców wobec wspólnego dziecka małoletniego, mających na celu jego bezpieczeństwo is strzeżenie jego interesów;

  - władza rodzicielska kreuje się w oparciu o dobro...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki między rodzicami a dziećmi

   

  przepisy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi obejmują trzy grupy zagadnień - nazwisko dziecka, wzajemne prawa i obowiązki rodziców i dzieci oraz władzę rodzicielska;

  A) nazwisko dziecka:

  - podstawą norm dotyczących nazwiska jest zasada dobra dziecka, zasada równouprawnienia dzieci poza...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /4 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny osób zobowiązanych do alimentowania uprawnionego w dalszej kolejności?

   

  Obowiązek alimentacyjny osoby zobowiązanej w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy gdy:

  nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. śmierć),

  zobowiązany nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (sam jest w niedostatku lub odbywa zasadniczą służbę wojskową, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie szanse na wygranie sprawy o alimenty od rodziców ma student?

   

  W przypadku studentów przyjmuje się, co do zasady, że rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych do czasu ukończenia studiów przez dziecko, czyli do daty złożenia egzaminu dyplomowego. Nie jest przy tym istotne, czy są to studia dzienne czy wieczorowe, jeżeli ze względu na ilość czasu...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry