Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kinaza Janus

   

  Zaangażowana jest szczególnie w mechanizm transmisji sygnału z receptora dla interferonu. Jest tak naprawdę kinazą tyrozynoswoistą ale jej działanie nie odbywa się ani za pomocą fosfolipazy C gamma ani za pośrednictwem białek RAS. Nie ma w jej obrębie receptora dla cząsteczki interferonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wzrostowe - struktura, funkcje, mechanizm działania, receptory dla GF, przedstawiciele

   

  Są to związki filogenetycznie stare, występują nawet u prymitywnych organizmów. Świadczą o tym:

  Konserwatywna budowa – między poszczególnymi gatunkami. Z tego wynika że istnieją jakieś mechanizmy broniące geny kodujące tego typu białka przed mutacjami.

  Pozytywne regulatory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka RAS

   

  Białka RAS są produktem protoonkogenu RAS. Białka RAS są również białkami G, ale w przeciwieństwie do białek G sprzężonych z receptorami metabotropowymi nie są trymerami, ale są zbudowane z jednego łańcucha.

  Białko to aktywuje się w następujący sposób:

  Cząsteczka sygnałowa (czynnik wzrostu)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

   

  Innym efektorem kinazy tyrozynoswoistej jest izoenzym fosfolipazy C, tzw. fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaskada kinaz

   

  Wtórny przekaźnik aktywuje pewną kinazę:

  kinaza białkowa A – cAMP

  kinaza białkowa G – cGMP

  kinaza białkowa C – diacyloglicerol

  kinaza białkowa IP3 – trifosforan inozytolu

  kinaza białkowa CaM – jony wapniowe

  Każda z tych kinaz doprowadza do amplifikacji sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów katalitycznych

   

  Posiada on jedną domenę transbłonową o budowie alfa-helisy. Receptory katalityczne składają się z dwóch podjednostek ale w formie nieaktywnej, przed zadziałaniem sygnału występują w postaci zdysocjowanej. Kiedy pojawi się cząsteczka sygnałowa i zetknie się z jedną z tych części nieaktywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory sprzężone z fosfolipazą A2 - efekty pobudzenia

   

  Miejsce działania fosfolipazy A2 to pozycja druga. W tym miejscu odcina kwas tłuszczowy nienasycony (w przeciwieństwie do pozycji 1. gdzie znajduje się kwas nasycony).

  Następuje uwolnienie kwasu arachidonowego. Musi on być zdeponowany na fosfolipidach błonowych, jest on uwalniany tylko wtedy kiedy jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka docelowe kalmoduliny

   

  Układ kalmodulina-Ca wpływa na:

  fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów

  cyklazy

  ATP-azy błonowe zależne od Ca

  oksydazę NADPH

  metylazę fosfolipidową

  kinazę lekkich łańcuchów miozyny

  fosfofruktokinazę

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalmodulina – budowa, mechanizm aktywacji, inhibitory

   

  Kalmodulina Jest to białko wapniozależne regulatorowe o masie cząsteczkowej 17000. Jest homologiczne w swojej strukturze i czynności do tropiny C. Ma 4 miejsca wiążące Ca2+. Po ich wysyceniu następuje zmiana konformacyjna białka. Jest to białko które nie jest aktywowane przez witaminę K – nie ma tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1, 4, 5, - trifosforanoinozytol i diacyloglicerol jako wtórne przekaźniki – struktura, funkcja, powstawanie i metabolizm

   

  Na PIP2 działają enzymy aby go zdegradować.

  Pierwszy efektor to fosfolipaza C – PLC. Do tej pory bieg wydarzeń był taki:

  cząsteczka sygnałowa -> zmiana konformacji receptora -> aktywacja białka G ->   aktywowane białko G -> aktywacja fosfolipazy C

  Fosfolipaza działając na PIP2 powoduje jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /4 542

  praca w formacie txt

Do góry