Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Stosunki w Azji w XVI w.

     

    Do najbardziej rozwiniętych połaci świata poza Europą należały kraje azjatyckie. Nie były one obce Europejczykom, lecz przed okresem wielkich odkryć geograficznych, przez całe średniowiecze, kontakty.te ograniczały się, poza najbliższymi rejonami Azji Przed­niej, do wymiany handlowej, prowadzonej...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 920

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Państwowość i kultura Korei w XVI w.

     

    Korea w XVI i pierwszej połowie XVII w. przeżywała duże trudności wewnętrzne i ze­wnętrzne. W kraju wybuchały powstania chłopskie — słabsze zresztą niż w obu sąsied­nich państwach, Chinach i Japonii — przede wszystkim jednak zamieszanie w państwie wy­woływała walka o władzę w obrębie samej...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 395

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój społeczny i gospodarczy Chin w XVI w.

     

    Chiny przełomu XV i XVI stulecia były naj­większym organizmem politycznym ówczes­nego świata. Rozciągały się na przestrzeni około 9 milionów km2, w początkach XVI w. zamieszkiwało je ponad 60 milionów ludnoś­ci, której liczba stale wzrastała, by w połowie XVII w. zbliżyć się do 100 milionów. Poza...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 221

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Państwo chińskie i chińska kultura w XVI w.

     

    Mimo ogromnego obszaru, bardzo licznej ludności i rozwiniętej gospodarki, państwo chińskie tego okresu ulegało stopniowemu osłabieniu. Przyczyniły się do tego, prócz ruj­nujących ludność ciężarów, związanych z utrzymaniem rozbudowanego, a niezbyt spra­wnego aparatu administracyjnego, wojska i dworu...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 289

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój społeczny i gospodarczy Japonii w XVI w.

     

    Do najbardziej rozwiniętych pod względem społecznym i gcspodarczym krajów ówczes­nej Azji należała Japonia. Wiek XVI i pier­wsza połowa XVII, niewielki odcinek w dłu­giej historii Chin, dla Japonii stanowił epokę pełną zmian i nowości w dziedzinie polity­cznej, społecznej, gospodarczej i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 419

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Państwo japońskie w XVI w.

     

    Druga połowa XVI w. była okresem zmiany stosunków politycznych wewnątrz państwa japońskiego. W oparciu o rozwiniętą gospo­darkę oraz unowocześnioną technikę wojenną (piechota uzbrojona w broń palną) stopniowo udało się zjednoczyć politycznie Japonię, cze­go dokonał ostatecznie w latach 1582—98...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 053

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój społeczny i gospodarczy Korei w XVI w.

     

    Trudne było położenie trzeciego azjatyckie­go państwa o rozwiniętej cywilizacji — Korei. Sąsiadująca na lądzie z ogromnym cesar­stwem chińskim, na morzu z wojowniczą Ja­ponią, słabsza od swych sąsiadów, ustępowała im wyraźnie znaczeniem gospodarczym, poli­tycznym i kulturalnym. W XVI stuleciu...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 855

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Europa a kraje pozaeuropejskie w XVI stuleciu

     

    Dawniejsza historiografia pojmowała hi­storię powszechną jako historię Europy, jedy­nego cywilizowanego dawniej świata. Sche­mat spuścizny cywilizacyjnej Europy nawią­zywano jedynie, poprzez starożytny Rzym i Grecję, do klasycznego Egiptu, Asyrii i Babi­lonii, niekiedy napomykano również o odręb­nych...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 190

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

     

    Spowiednikami Jadwigi byli najprawdopodobniej:

    dominikanin Jan Sartoris

    Zajmował się uprzystępnianiem myśli św. Tomasza z Akwinu. Na potrzeby studentów i kaznodziejów dominikańskich stworzył Itinerarium sanctae Thomae. Miało ono charakter alfabetycznego słownika teologicznego (hasła od...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 305

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

     

    Medykiem królewskim i prognostykiem Jadwigi i Jagiełły był Jan Saccis z Pawii.

    Medykami Jagiełły byli: Jakub z Krakowa, Herman z Przeworska (nobilitowany za zasługi), Bernard Hesse, brat Benedykta.

    W otoczeniu Jagiełły byli także astrolodzy:

    Paweł Kravara

    Magister sztuk...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 296

    praca w formacie txt

Do góry