Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postęp techniczny w rolnictwie w Europie w XVI w.

   

  Postęp w technice produkcji w XVI i po­czątkach XVII w. polegał nie tylko na powsta­waniu nowych wynalazków lub ich udoskona­laniu, ale przede wszystkim na ich rozpo­wszechnianiu. Postęp ten obejmował wszyst­kie niemal gałęzie produkcji, od- rolnictwa aż po mechanikę precyzyjną włącznie. Trudno...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś angielska w XVI w.

   

  Anglia na przełomie XV i XVI stulecia była krajem wolnych chłopów-rolnikpw, osiadłych w obrębie wielkiej i średniej własności ziem­skiej, której dawna organizacja manorialna* uległa już zresztą rozkładowi.

  Pewien procent ludności wiejskiej stanowili jeszcze wolni chło­pi, właściciele...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki życia ludności w Europie w XVI w.

   

  Na wzrost ludności w XVI i początkach XVII w. wpływała, prócz lepszego nieco wyży­wienia, poprawa warunków higienicznych i sprawniejsza walka z chorobami niż w śred­niowieczu. Wprawdzie pod względem czystoś­ci osobistej — w znaczeniu mycia się, kąpieli — nie nastąpił większy postęp, ale poprawiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykształcenie się podziału gospodarki wiejskiej w Europie w XVI w.

   

  Rolnictwo i wieś europejska w XIV—XV stuleciu przeszły przez okres cofnięcia się, a przynajmniej zahamowania wzrostu po­wierzchni uprawnej i wyludnienia się wsi. Były to zarówno skutki zarazy, która przeszła prze? Europę w XIV w., jak i niepomyślnej dla rol­nictwa sytuacji rynkowej, braku możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżywienie w Europie w XVI w.

   

  Rozwój demograficzny ludności europej­skiej zależał przede wszystkim od stanu jej wyżywienia, warunków życia w postaci miesz­kania, ubrania, zabiegów higienicznych oraz wiedzy lekarskiej. W zasadzie wiek XVI i pier­wsza połowa XVII przyniosły w wymienio­nych dziedzinach pewną poprawę, szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm przewrotu cen w Europie w XVI w.

   

  Rewolucja cen, wpływając na kształtowanie się gospodarki i wynikające stąd przemiany społeczne, sama była skutkiem skomplikowa­nych i dotąd nie wyjaśnionych do końca czyn­ników. Należy tu pokrótce omówić genezę re­wolucji cen, pierwszego znanego zjawiska na tak wielką skalę zmian rynkowych w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura ludności w Europie w XVI w.

   

  Podkreślaliśmy, że przyrost ludności w omawianym okresie był bardzo znaczny, jed­nakże liczbowo nie przedstawia się on zbyt imponująco, na skutek specyficznej dla daw­niejszych czasów struktury demograficznej ludności. Przeciętna długość życia w tym o-kresie nie przekraczała zapewne 25—30 lat. Są...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan zaludnienia Europy w XVI w.

   

  Wiek XVI i pierwsza połowa XVII były dla większości krajów europejskich okresem sil­nego przyrostu ludności. Brak nam dokład­niejszych danych, by określić bliżej tempo wzrostu ludności, jej liczbę w początkach XVI i połowie XVII stulecia, wahania regionalne związane z migracjami itp.

  Wydaje się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /3 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia francuskie na Atlantyku

   

  Udział Francuzów w odkryciach geografi­cznych przedstawiał się podobnie jak Angli­ków. W pierwszych latach XVI w. żeglarze i rybacy z Dieppe, La Rochelle, St.Maló, Hon-fleur czy Bayonne w poszukiwaniu ryb i wielo­rybów zapuszczali się aż do brzegów Nowej Fundlandii. Brali też udział w poszukiwaniu drogi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo i gospodarka w koloniach hiszpańskich w Ameryce (XVI w.)

   

  W przeciwieństwie do kolonii portugal­skich, będących raczej łańcuchem faktorii handlowych i baz morskich, posiadłości hisz­pańskie stanowiły teren nie tylko eksploatacji, ale i osiedlania się ludności, przybyłej z metro­polii, a później i innych krajów. Nie były to jeszcze masowe migracje, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 698

  praca w formacie txt

Do góry