Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Polsce

   

  Już u początku pojawiania się nowinek reformacyjnych w Polsce próbowano osłabić jej zasięg. W 1520 roku ukazał się pierwszy edykt Zygmunta Starego zakazujący głoszenia nauki Marcina Lutra, i wyjazdu za granice na tereny objęte przez jego zwolenników. Kościół uzyskał prawo do cenzury prewencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój ruchu egzekucyjnego

   

  Głównym organizmem łączącym przedstawicieli ugrupowania szlacheckiego było nastawienie antymagnackie, którego konsekwencją stała się walka o zasadę równości stanu szlacheckiego. Część działaczy szlacheckich konsekwentnie broniła równości szlachty różnych wyznań oraz prowadziła walkę przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Polsce

   

  Ruch reformacyjny w Polsce, był przede wszystkim ruchem politycznym i ekonomicznym. Główną bazą społeczną polskiej reformacji była szlachta. Zanim poprzez masowe przystąpienie szlachty do reformacji, ruch ten stał się wielką mobilizującą siłą społeczno polityczna" oraz intelektualna, reformacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

   

  Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

   

  W 1563 Zygmunt II August, uwi­kłany w północną wojnę siedmioletnią zgodził się (w za­mian za udzielenie pomocy przez księcia Prus), aby po wygaśnięciu linii Hohenzol­lernów pruskich tron w Prusach Książęcych objęli Hohen­zollernowie brandenburscy. Taką samą zgodę wyraził również w 1605 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

   

  Sytuacją Rzeczypospolitej stała się poważna gdy w 1701 r. książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy.

  Podstawę państwa pruskiego od połowy XVII w. stanowiła silna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVIII w.

   

  Wettinowie mieli dziedzicznie objąć we władanie Inflanty bądź Kurlandię. Wzmocniłoby to ich pozycję w Rzeczypospolitej i Wettinowie mogliby sięgnąć nawet po koronę cesarską.

  Tym sposobem Polska została wplątana w drugą wojnę północną (lata 1700-1721). Rzeczpospolita stała się terenem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w XVI w.

   

  Wojny polsko-tureckie, wojny prowadzo­ne w XV-XVII w. przez Rzeczpospolitą z Turcją. Powodem konfliktów pol.-tur. były zatargi o Mołdawię (w której oba państwa starały się umocnić swe wpływy), najazdy podległych Polsce Kozaków zaporoskich na czarnomorskie wybrzeża Turcji oraz na­jazdy podległych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 1. poł. XVII w.

   

  Do następnego zbrojnego starcia pol.­-tur. doszło podczas wojny trzydziesto­letniej. Jednym z powodów, które dopro­wadziły do napiętej sytuacji z Turcją, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsbur­gom w walce z lennikiem tur., księciem Siedmiogrodu, taborem Bethlenem (wysła­no przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 1. połowie XVI w.

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 086

  praca w formacie txt

Do góry