Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOLSKA STOLICA

  Nazwa najwyższego urzędu w Kościele kat.; w orzeczeniach doktrynalnych oznacza najwyższy —> nauczycielski urząd Kościoła lub —> papieża, w dokumentach prawnych -> papieża lub —> Kurię rzymską.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI DEKRET

  Tekst Dz 15, 23-29 streszczający postanowienia tzw. Soboru —> Jerozolimskiego. Uwalnia chrześcijan nawróconych z pogaństwa od konieczności przestrzegania Prawa Mojżeszowego, z zachowaniem jednak w mocy następujących zakazów (sformułowanych przez Jakuba Apostoła, stąd zw. także klauzulami Jakubowymi): 

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLINKI

  Stowarzyszenia rel.:

  1. A. Niepokalanego Poczęcia, zał. w Antwerpii 1680 przez A. Baliques (1641-98) i H. Geldropa OFM (zm. 1685), składające się początkowo z 12 osób na wzór 12 apostołów; rozproszone po rewolucji franc. (1789), zdołały się zorganizować na nowo. Początkowo a. opiekowały się chorymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLORUM PASSIO

  Hymn w laudesach uroczystości św. Piotra i Pawła od 1971, utwór św. Ambrożego, używany w niektórych brewiarzach przed wyd. BR z 1568. Przedstawia św. Piotra i Pawła jako naśladowców Chrystusa, podkreślając ich wiarę aż do ofiary życia, która przyniosła im wspólne zwycięstwo;

  Piotra nazywa pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSCY BRACIA, Eremici, Mali Święci

  Kongr. pustelników zorganizowana w XIV w. we Włoszech w celu zwalczania sekty —> apostolików (III). Działali w Księstwie Mediolańskim, w okolicach Genui, w Rzymie, później także w Niemczech;

  na wzór apostołów mieli wspólną własność prywatną; podkreślali znaczenie posłuszeństwa wobec władzy kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSCY OJCOWIE

  Pisarze chrzęść. I i II w. będący w bezpośredniej łączności z apostołami albo związani z nimi bliskością czasu i treścią głoszonej nauki; ich pisma nie są natchnione i nie należą do kanonu NT, ale w Kościele staroż. przyznawano im taką samą wartość jak księgom kanonicznym. Nazwa o.a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /7 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLICY

  Nazwa kilku sekt, głoszących nawrót do zewn. form życia apostolskiego.

  1. A., zw. także apotaktytami, sekta enkratystyczna (— enkratyci), działająca na przełomie III i IV w. w Azji Mniejszej (Frygia, Cylicja, Pamfilia, Pizydia), potępiająca małżeństwo i własność prywatną; a. nie używali wina i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT ŚWIECKICH

  Uczestnictwo świeckich w posłannictwie zbawczym Chrystusa przez realizowanie go w Kościele i w świecie.

  A. W NAUCE i PRAKTYCE KOŚCIOŁA — Świeccy członkowie Kościoła pierwotnego od początku czuli się odpowiedzialni za głoszenie ewangelii (Dz 11,20; 18,24-28); istniała instytucja świeckich apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /24 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT ZAKONÓW

  Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa przez realizację zobowiązań przyjętych w ślubach zakonnych.

  A. W NAUCE i PRAKTYCE KOŚCIOŁA — W V w., gdy podjęto próby odnowy życia chrzęść, upatrując odrodzenie chrześcijaństwa w dosłownym realizowaniu ewangelii, zaczęto uważać, że tylko mnisi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /9 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT BIBLIJNY

  Dążenie do duchowej formacji współcz. człowieka przez zainteresowanie Biblią, wzbudzenie zamiłowania do jej lektury oraz ukazywanie nadprzyr. mocy słowa Bożego.

  Na nieodzowność a.b. zwrócił uwagę Sobór Wat. II, podkreślając konieczność takiej pracy egzegetów i teologów, aby jej wyniki mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 259

  praca w formacie txt

Do góry