Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TRZECH SANCHO WOJNA 1068

  W czasie KASTYLIJSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 1065-1071 król Kastylii Sancho II (ok. 1038-1072) usiłował kosztem sąsiadów po­większyć swoje terytoria. Rozpoczął działa­nia przeciw kuzynowi, królowi Nawarry Sancho IV (1054-1074), który wezwał na pomoc kuzyna, króla Aragonu Sancha I (1043-1094). Wojska kastylijskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1481-1482

  Mehmed II Zwycięzca (1429-1481) wpro­wadził zasadę niepodzielności rządów, co przyczyniło się do wzmocnienia tureckiego imperium. Władza należała wyłącznie do niego, a bezpieczeństwu rządów służył również szczególny zwyczaj Turków osmań­skich, zgodnie z którym rządzący sułtan mógł pozbawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYDZIESTOLETNIA WOJNA 1618-1648

  U podłoża tej wyniszczającej, ogólnoeuropej­skiej wojny leżały konflikty religijne: pro­testantyzm przeciw kontrreformacji katolic­kiej, pluralistyczna tolerancja przeciw ar­bitralnemu narzucaniu wyznania, lutera-nizm i kalwinizm, Unia protestancka i Liga Katolicka. Był to również konflikt politycz­ny:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /5 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROJAŃSKA WOJNA ok. 1200 p.n.e.

  Jest wysoce prawdopodobne, że historia wojny trojańskiej przedstawiona w zmitologizowa-nej formie w „Iliadzie" Homera oparta jest na faktach historycznych. W starożytnych zapisach znajdują się imiona zamieszczone w utworze Homera, a dowody archeologicz­ne potwierdzają tezę o najazdach Greków achajskich w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA RUŚ l TERENY ZŁOTEJ ORDY1395-1396.

  Po zwycięstwie nad To-chtamyszem (zm. 1406) nad rzeką Terek (1395) (patrz timura wojna z tochtamy-szem druga 1390-1395) Timur (1336-1405) poprowadził następnie 100-tysięczną armię na Ruś, wtargnął do ziemi riazańskiej, zdo­był miasto Jelec i zatrzymał się dopiero w odległości ok. 300 km od Moskwy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODORYKA WOJNA Z ODOAKREM 489--493

  Ostrogoci (Goci wschodni), lud po­chodzenia germańskiego, pod wodzą króla Teodoryka Wielkiego (454P-526) teoretycz­nie sprzymierzeńcy Bizancjum, prowadzili dokuczliwe najazdy na prowincje wschod­niego cesarstwa rzymskiego. Cesarz wschod-niorzymski Zenon (426-491), chcąc pozbyć się Ostrogotów, mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA PODBOJE 1360-1405

  Timur Lang („Timur kulawy"), w Europie zwany Tamerlanem (1336-1405), uważany jest cza­sem za potomka Czyngis-chana (1167?--1227), ale w rzeczywistości nie był Mon­gołem, lecz Turkiem z plemienia Barłasów. Był konserwatywnym muzułmaninem, ale tolerował inne wyznania. Podobnie jak Czyngis-chan, był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA W TEUTOBUR-SKIM LESIE 9 n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA WOJNA Z TOCHTAMYSZEM PIERW­SZA 1386-1389

  Podobnie jak w stosunku do swego rywala Mamaja (zm. 1380), wódz mongolski Tochtamysz (zm. 1406) szybko zapomniał o wdzięczności i zobowiązaniach, które winien był Timurowi (1336-1405), swemu protektorowi (patrz złotej ordy wojna dynastyczna i359-1381). W 1372 Timur zhołdował Chorezm należący dawniej do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W TIANJINIE 1870.

  Wielu chińskich dostojników oraz wyznaw­ców licznych religii istniejących w Chinach nie znosiło białych misjonarzy chrześcijań­skich, którzy w połowie XIX w. licznie ściągali do ich kraju. W celu podburzenia ludu szerzono pogłoski, że cudzoziemcy są czarownikami. Francuskie szarytki prowa­dzące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry