Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DATHENUS, Datheen, Daetens PETRUS

  ur. 1531 lub 1532 w Cassel (Flandria), zm. 16 II 1588 w Elblągu, Teolog Kościoła reformowanego.

  Początkowo przebywał w klasztorze karmelitów w leper; idee reformacji wpłynęły na podjęcie przez D. decyzji opuszczenia klasztoru i opowiedzenia się za kalwinizmem; z obawy przed prześladowaniem udał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUMER GEORG FRIEDRICH

  ur. 5 III 1800 w Norymberdze, zm. 13 XII 1875 w Würzburgu, Filozof religii, poeta.

  Po studiach teol. i filoz. w Erlangen i Lipsku był nauczycielem gimnazjalnym w Norymberdze.

  Poświęciwszy się od 1830 pracy nauk.-lit., ogłosił studia opozycyjne wobec chrześcijaństwa (Philosophie, Religion und Altertum, Nü...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUB KARL

  ur. 20 III 1763 w Kassel, zm. 22 XI 1836 w Heidelbergu, Protest, filozof i teolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Marburgu został 1794 prof, filozofii w wyższej szkole w Hanau, a 1795 prof, teologii na uniw. w Heidelbergu, gdzie wyznaczył kierunek niem. „szkole romantycznej".

  Początkowo pozostawał pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN, Da - Sein, Dass - sein

  Istnienie, byt ludzki, podstawowy termin w niem. literaturze filoz., wywodzący się z języka potocznego i mający co najmniej 2 znaczenia: obecność, pobyt, znajdowanie się (Anwesenheit, Gegenwart) i istnienie, życie (Existenz, Vorhandensein, Leben).

  W znaczeniu filoz. wystąpił w XVIII w. w pismach Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEINSANALYSE

  (niem. Dasein byt, Analyse analiza), Kierunek teoretycznobadawczy i terapeutyczny we współcz. psychologii, psychopatologii i psychiatrii (należący do tzw. psychologii humanist.) oraz kierunek antropologii psychologiczno-fe-nomenologicznej, będący filoz. podstawą psychologii i psychiatrii.

  Zapoczątkowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASTUR

  (średniopers. dastwar' prawo, przepis rei.), Nazwa 'kapłana w -> mazdaizmie, a zwł. w -> parsyzmie.

  W Persji za dynastii Sasanidów (III-VII po Chr.) d. określało najwyższego kapłana zaratusztrianizmu, pełniącego jednocześnie funkcje pierwszego ministra i doradcy król. oraz często najwyższego sędziego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATARIA APOSTOLSKA

  (łac. datare datować), Urząd Kurii rzym. badający zdatność osób na niekonsystorskie beneficja zastrzeżone Stolicy Apost. (kan. 1435 § 1; 1432 § 3) oraz sporządzający i wysyłający pisma pap. z ich nadaniem (istniał do 1 III 1968); udzielał też dyspens od przeszkód na te beneficja i czuwał nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY NATURALNE, POZAPRZYRODZONE i NADPRZYRODZONE

  Dobra udzielone przez Boga pierwszym rodzicom dla całej ludzkości (pierwotna sprawiedliwość); naturalne zostały przez grzech pierworodny osłabione, a poza-przyrodzone i nadprzyr. — utracone; dobra nadprzyr. przywrócił człowiekowi -» Jezus Chrystus { odkupienie).

  Biblijny opis stworzenia człowieka (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWINIZM

  Kierunek w biologii rozwijający tezy klasycznej teorii ewolucji organizmów żywych, sformułowany przez Ch. -> Darwina; przyjmuje stopniowy rozwój świata biotycznego w wyniku ciągłych procesów przemian zachodzących wskutek doboru naturalnego i walki o byt; obejmuje badania przyr. i filozoficzną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

  Stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez -> Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /116

  praca w formacie txt

Do góry