Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Nurt humanistycznej psychologii skoncentrowany głównie na człowieku jako jedynej i niepowtarzalnej jednostce bytującej w świecie ; jej celem jest zrozumienie świadomości osoby, jej uczuć i nastrojów w relacjach do in. człowieka, do wolności i odpowiedzialności, do indywidualnych skal wartości, sensu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPCJA

  Wyjęcie określonego miejsca lub osoby fizycznej czy prawnej (-> zakon, -»• seminarium duchowne) spod zwyczajnej władzy ordynariusza miejsca (->• biskup III) lub -+ proboszcza i poddanie bezpośrednio wyższemu przełożonemu kośc. (-»• Stolica Apostolska) lub zakonnemu. Status prawny podobny do bpstwa wyjętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /14 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJAŁ NADPRZYRODZONY

  Konstytutywny element określający otwartość bytu -* człowieka na rzeczywistość nadnaturalną i możność jej przyjęcia w ramach -»• historii zbawienia ; termin „egzystencjał" przyjął K. Rahner z filozofii M. Heideggera i wprowadził go do teologii; idea e.n. stanowi fundamentalne założenie jego teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  (łac. exemplar podobieństwo), teoria filozoficzna przyjmująca -* idee za wzór i model rzeczywistości pochodnej.

  Twórca e., Platon, opierając się na analogii z działaniem ludzkim dokonującym się wg wzorów (idei) powstałych w intelekcie twórcy, uważał, że świat bytów materialnych ma swe wzory w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - OKRES NOWOŻYTNY

  Związany z renesansem pęd do zapoznawania się z dziełami literatury staroż. spowodował w e.b. ogólną tendencję studiowania Biblii w wersji oryginalnej i dokładnego zaznajamiania się z -* biblijnymi językami ; wynalezienie druku ułatwiło szerszy dostęp do tekstu Pisma św. w językach oryginalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /8 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - ŚREDNIOWIECZE

  W przeciwieństwie do Kościoła wsch., w którym posługiwano się e.b. w duchu tradycyjnym, w Kościele zach. nastąpiło znaczne jej zróżnicowanie.

  A. W KOŚCIELE WSCHODNIM — w e.b. wyróżnia się 3 główne ośrodki (gr.-bizant., nestoriański i monofizycki).

  1. Środowisko bizantyjskie — cechuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /15 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

  (łac. ego ja, centrum środek), tendencja do ujmowania i traktowania wszystkiego wyłącznie z własnego punktu widzenia, wynikająca z przeceniania siebie, bez uwzględniania potrzeb i dążeń in. osób; jest jedną z głównych cech myślenia i orientacji w otoczeniu (egocentryka cechuje obojętność i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /5 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZAMINATORZY DIECEZJALNI

  Duchowni wyznaczeni przez -*• synod diecezjalny (e. synodalni) lub -»• ordynariusza miejsca (e. prosynodalni) do egzaminowania kandydatów na -> proboszczów oraz do udziału w procesach administracyjnych.

  Sobór Tryd. zarządził egzaminowanie kandydatów na wakujące parafie przez przynajmniej 3 teologów lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  (łac. ego ja), postawa kierowania się motywem własnej korzyści (zwł. w sytuacji konfliktowej), przeciwstawna altruizmowi; przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr, spraw i pragnień nad potrzeby bliźniego (niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi), nieliczeniu się z jego osobową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHA

  (gr. sprawujący urząd), przełożony kościelny z władzą zwyczajną zastępczą, zarządzający -> egzarchatem w imieniu -*• papieża, -> patriarchy lub -»• arcybiskupa, wyjątkowo zaś w imieniu własnym; różni się od apost. -+ administratora (I), który rządzi -*• eparchią eryg. kanonicznie.

  Tytuł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 557

  praca w formacie txt

Do góry