Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FINAN Św. bp.

  zm. 661, mnich na wyspie ł o n a (Hy,zach. Szkocja); j a k o następca św. Aidana na stolicy biskupiejw Lindisfarne prowadził działalność mis. w pn. i środk.Anglii; nawrócił na chrześcijaństwo króla Mercji Peadęi króla Essexu Sigeberta I I ;

  odznaczał się tolerancją wobecstaroż. zwyczajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki nauk. podejmująceproblematykę ogólnofiloz. lub określonej dziedzinyfiloz. (np. teorii bytu, teorii poznania, logiki, historiifilozofii, etyki, estetyki), bądź związku filozofii z in. dyscyplinaminauk. (np. z psychologią, naukami przyr., naukamih u m a n . , teologią), wydawane przez organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK HEINRICH

  ur. 1444 lub 1445 prawdopodobniew Bamberdze, zm. 9 VI 1527 w Wiedniu, kompozytorniem. związany z Polską.

  Od ok. 1452 przebywał w Krakowiejako śpiewak kapeli król.; 1482 immatrykulowałsię na uniw. w Lipsku; nast. mieszkał w Krakowie, a ok.1491-93 udał się na Węgry i do Niemiec; najpóźniej od1498...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - TYPOLOGIA

  Zarówno w historii jak i współcześnieistnieje wiele sposobów uprawiania f.r. wynikających z -

  ° wielości koncepcji i kierunków filoz., np. postawa metafiz.(Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Leibniz, Hegel) alboantymetafiz. (Hume, Kant, Dewey);

  ° ze sposobu ujmowaniazjawiska religii (zajęcie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - DZIEJE

  Problemy związane z religią dyskutowanood początku istnienia refleksji filoz. zarówno w hinduizmie,buddyzmie, taoizmie i konfucjanizmie, jak i później na Zachodzie.

  Początki f.r., jako odrębnego zespołu zagadnień,wiążą się z powstaniem w X V I I w. tzw. religii naturalnejw ramach naturalnego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA - PROBLEMATYKA

  Autonomiczność przedmiotu f.j.,jej metody oraz odrębność od logiki, semiotyki i nauk empirycznycho języku nie są dostatecznie wyraźne. Związek gramatykiz filozofią obecny jest już w dialogach platońskich;uwyraźnił go w średniowieczu Jan z Salisbury, głosząc, żekolebką filozofii jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /11 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

  W sensie szerszym (zwl. w literaturzeanglosaskiej) logiczno-epistemologiczna teoria języka,metod i podstawowych założeń wspólnych —» naukom,w sensie węższym (wg filozofii —> klasycznej) dyscyplinadociekająca ostatecznych w porządku ontycznym racji i wartościprzyjmowanego celu i przedmiotu nauki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - HISTORIA

  Pewne zagadnienia f.n. rozwiązywane jużprzez Arystotelesa (oparta na ontologii determinacja pryncypiów,przedmiotu i celu nauki) modyfikowali, zgodnie zeswymi poglądami epistemologicznymi i aksjologicznymi,średniow. nominaliści, a nast. renesansowi praksiści.

  Zasadniczejjednak zmiany w koncepcji przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - PROBLEMATYKA

  F.n. powstaje głównie na skrzyżowaniufilozofii —* poznania i filozofii —» kultury, przy czymobecnie coraz szerzej uwzględnia się tę drugą dziedzinę;ontol. determinacja przedmiotu nauki decyduje nie tylkoo tym, co wolno i należy przede wszystkim badać, lecz takżeza pomocą jakich bytów należy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

  Dyscyplina filoz. zmierzająca dookreślenia istoty (natury) religii, jej funkcji w życiu człowiekai kulturze oraz wskazania ostatecznych racji istnienia religii;niekiedy ma charakter teol. (np. u E. B r u n n e r a ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry