Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W FILOZOFII

  Rozumienie f. i m. u Arystotelesa byłouwarunkowane wcześniejszymi próbami wyjaśniania faktuzmienności i mnogości w świecie m.in. przez —* jońskąszkołę filozoficzną (mutabilizm i hilozoistyczny monizm),—» eleatów (ontol. statyzm i monizm) oraz Platona, któryprzyjął w swojej metafizyce obok ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORLÌ

  Staroż. Forum Livi, bpstwo w pn. Włoszech,do 1848 prałatura samodzielna, później sufr. Rawenny.

  Prawdopodobnie już w II w. F. miało gminę c h r z ę ś ć ; pierwszymhist, bpem F. był św. Merkurial, żyjący pod koniec IVlub na pocz. V w. (kult przetrwał w noszącym jego imięklasztorze benedyktyńskim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W TEOLOGII

  Terminy określające elementy konstytutywne— sakramentów (słowa - forma, rzeczy lub czynności- materia) w sensie tylko analog., nie zaś jak w —* hilemorfizmie.Pierwotnie określano widzialną strukturę sakramentówprzez rzeczy i słowa używane przy ich udzielaniu (Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 6,6; Ef 5,25; Jk 5,14;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA

  (łac. formatici ukształtowanie, utworzeni e ) , wywieranie trwałych wpływów przez jedną osobę,grupę, instytucję na —* osobowość in. człowieka w celuukształtowania w nim (zgodnie z odpowiednim modelem)psych, struktur poznawczo-oceniających z —> internalizacjąsystemu —» przekonań i systemu —> wartości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA

  (łac. forma iuridica), wymaganyprzez prawo sposób postępowania, zwł. sposób uzewnętrznieniaaktu woli przy dokonywaniu — czynności prawnychoraz powstawaniu —> faktów prawnych, tj. aktów normatywnych,sądowych i adm.; od zachowania f.p. uzależniona jestskuteczność czynności i aktów prawnych na forum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA EKUMENICZNA

  Całokształt działańzmierzających świadomie i systematycznie do zapewnieniaprawidłowego kształtowania poglądów i postaw wyrażającychdążenie do zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednymKościele Chrystusowym zgodnie z zasadami —> ekumenizmu.

  Zagadnienie f.e. pojawiło się w Kościele rzym.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALE

  (łac. firmaculum klamra, spinka), niewielkasprzączka ze złota lub srebra ozdobiona klejnotami, spinającakapę noszoną przez bpa na t e r e n i e diecezji; często miałaformę gołębicy z rozłożonymi skrzydłami - symbol DuchaŚwiętego; używana była również przez papieży i kardynałów;niekiedy nazywano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA KATECHETÓW

  Proces zmierzający doukształtowania osobowości —* katechety - dojrzałej, służebnej,dialogicznej, twórczej i zdolnej do wspólnotowejpracy k a t e c h e t . ; f.k. stanowi ważny obowiązek Kościoła.

  W początkach chrześcijaństwa f.k. była związana z pierwotnąwspólnotą Kościoła i j e g o strukturą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZM

  Kierunek epistemologiczno-aksjologiczny,głoszący, że forma decyduje o wartości ludzkich działańlub wytworów; potocznie oznacza kierowanie się literą prawa,a nie j e g o duchem.

  Różne odmiany f. zależą od tego, czemu przeciwstawiasię f o r m ę , oraz od typu akcentowanej wartości (poznawczej,mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA PASTORALNA

  Działania zmierzające d oukształtowania postawy (—» formacja) uzdolniającej duchownychi świeckich do p e ł n i e n i a określonych zadań duszpast. (—»duszpasterstwo III) i apost. (—> apostolat IV D; -> apostolstwoświeckich); jest p r z e d m i o t em zainteresowania —» pastoralnejteologii i dyscyplin jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 944

  praca w formacie txt

Do góry