Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FULGENTIS AUCTOR AETHERIS

  Anonimowy hymnz V-VI w. na jutrznię środy II i IV tygodnia zwykłego,wprowadzony do LH od 1971. Uwielbia Stwórcę światłai dawcę praw nim rządzących; jak ziemia odradza się wświetle, tak umysł odzyskuje siły, by dążyć ku dobru i wielbićpotęgę Boga, a serce napełnia się pokojem;

  wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULDA

  Dawne opactwo benedyktyńskie, ośrodekkultu św. —» Bonifacego (Winfryda), nast. diecezja w metropoliiPaderborn we wsch. części RFN, miejsce posiedzeńNiem. Konferencji Biskupów.

  O p a c t w o założył 744 z polecenia Bonifacego jegouczeń - Sturmiusz dla prowadzenia misji wśród Sasów;Consuetudines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCHAL

  Bpstwo na Maderze (wyspa portug. na Oceanie Atlantyckim) eryg. 12 I 1514, sufr. Lizbony. WyspaMadera odkryta 1419 przez Portugalczyków, 1456-1514należała do kośc. jurysdykcji —» Chrystusa Zakonu z siedzibąw Tomar (archidiec. Lizbona);

  1533-51 bpstwo F.było metropolią, której podporządkowano bpstwa zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET DIES in QUA QUIES

  Anonimowa sekwencjao św. —» Jadwidze Śląskiej, odnaleziona w rękopiśmiennymmszale z Nysy z XV w. Mówi o wielkiej wierze Jadwigi, poświadczonejczynami, modlitwą, wstrzemięźliwością orazpocieszaniem uciśnionych, biednych i płaczących; wspominatakże o wyrzeczeniu się przez Świętą życia światowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ z ASTIGI Św. bp.

  ur. między 5 4 0 a5 5 0 w Kartaginie, zm. ok. 6 2 2 w Astigi (Ecija w Hiszpanii),patron Kartaginy i Palencii; czczony j a k o doktor Kościoła.Brat — Florentyny i bpów —» Izydora oraz —> Leonardaz Sewilli; F. otrzymał wykształcenie w Sewilli, gdzie pozostawałpod opieką i wpływami, najstarszego b r a t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCKEN EUGENIUSZ CR

  ur. 28 XI 1831 w Wankum(Zagłębie Ruhry), zm. 19 VI 1888 w Saint Agatha ( O n t a r i o ,K a n a d a ) , brat Ludwika.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1852 w Rzymie, gdzie 1853 rozpocząłstudia filoz.-teol.. podczas których opanował językp o l . ; po przyjęciu 1857 święceń kapł. został wysłany doKanady;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN CAELIS

  Hymn na jutrznię wspomnieniaśw. —» Augustyna, wprowadzony do LH od 1971, przypisywany—» Egbertowi z Schönau, a skomponowany ku czci św.— Grzegorza I Wielkiego.

  Uwielbia Boga przedziwnieprowadzącego człowieka do wiary; wyraża podziw dla Świętego,strzegącego czystości wiary i obyczajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ FABIUSZ PLANCJADES

  Żył w V VIw. w Afryce, rzym. pisarz, mitograf.

  Od średniowiecza identyfikowany był z —> Fulgencjuszemz Ruspe ze względu na podobieństwo stylu i wyrażeń; odmiennajednak tematyka dzieł F. i badania kryt.-lit. pozwoliływyodrębnić jego pisma.

  Najwcześniej powstało Mythologiarumlibri tres (wyd. P 1 4 9 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN ORBE DIES

  Anonimowe oficjum rymowaneo św. Jadwidze Śląskiej, będące przeróbką oficjum —»Laetare Germania i spotykane w rękopisach czes. orazśląskich z XIV w.; z F.i.o.d. powstało nast. — Mundo festusinstai dies na święto translacji. Utwór wymienia niektóremiejsca związane z Jadwigą (Meran, Trzebnicę i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ z RUSPE, Fulgencjusz Klaudiusz Gordian Św. bp.

  ur. 467 w Telepte (środk. Tunezja), zm.1 I 532 w Ruspe (wsch. Tunezja), teolog i polemista.

  I. ŻYCIE - znane jest z biografii F. napisanej 5 3 3 przezj e go ucznia Ferranda z Kartaginy (Vita sancti Fulgentii, PL6 5 , 1 1 7 - 1 5 0 ; wyd. G.G. Lapeyre, P 1 9 2 9 z p r z e k ł a d em f r a n c ;wypisy Bober A P 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 872

  praca w formacie txt

Do góry