Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GENEWA

  Franc. Genève, niem. Genf, wł. Ginevra, miastoi dawne bpstwo w Szwajcarii, największe w E u r o p i e centrumekumenizmu i międzynar. organizacji.

  1. M i a s t o - Początkowo była t u celt. osada Allobrogów,ufortyfikowana 58 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; w V w.opanowali G. królowie Burgundu, od 534...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KATECHIZMY

  Dwa dzieła J. Kalwinazawierające główne zasady j e g o nauki (—» kalwinizm).

  1. Catechismus Genevensis prior. Instruction et confessionde foi dont on use en l'Eglise de Genève (G 1537) został opracowanydla mieszkańców Genewy na podstawie Institutio religionisChristianae Kalwina; do katechizmu tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KONWENCJE

  Wielostronne układy międzynar.dotyczące tzw. międzynar. prawa konfliktów zbrojnych(tradycyjnie - prawa wojennego), a ściślej - prawa humanitarnego,podpisywane w —» Genewie na konferencjachdyplomatycznych pod auspicjami Międzynar. Komitetu —>Czerwonego Krzyża (stąd początkowo nazywane były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PORADNICTWO

  Zespól działań z zakresuprofilaktyki chorób genetycznych (—» genetyka), obejmującywszechstronne (w tym retrospektywne i prospektywne)rozpoznanie ewentualnej choroby o podłożu genetycznymbądź u potencjalnych rodziców, by pomóc im w podjęciu odpowiedzialnejdecyzji co do prokreacji (diagnostyka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA GALGANI Św.

  ur. 12 III 1878 w Camigliano k.Lukki, zm. 1 1 I V 1903 w Lukce, mistyczka.

  Brak zdrowia był powodem przerwania przez G. nauki wszkole oblatek Ducha Świętego i uniemożliwił jej wstąpieniedo zakonu; po przedwczesnej śmierci rodziców opiekowali sięnią i jej licznym rodzeństwem krewni, a od 1899 aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

  (łac. generalis ogólny, powszechny),operacja myślowa, prowadząca od tego, co się odnosi do poszczególnychprzypadków, do tego, co ogólne (klasy przypadków);oprócz —> abstrakcji odgrywa istotną rolę w tworzeniu— pojęć, przekształcaniu nazw podrzędnych w nadrzędnej a k o przejście od gatunku do rodzaju ( T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA

  (gr. rodowód) , n a u k a o pokrewieństwie ipowinowactwie między ludźmi, służąca do klasyfikacji jednostek(por. —> genealogie biblijne) oraz społeczeństwa; g. zajmująsię przyrodnicy (—» genealogia biologiczna), psycholodzy,demografowie i antropolodzy.

  Badania genealogiczne ustalają fakt filiacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE GUBERNATORSTWO

  J e d n o s t k a administracjiterenowej utworzonej 1939 przez Niemców z częściziem pol. nie włączonych do Rzeszy Niem.; obejmowało początkowo95 000 km2 i liczyło ok. 12,5 min ludności, a poagresji Niemiec 1941 na Z S R R i przyłączeniu Galicji Wsch. -145 180 k m 2 i ok. 17 min ludności; dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA BIOLOGICZNA

  Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

  W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE SEMINARIA

  Zw. józefińskimi, seminariautworzone 1783-86 z inicjatywy ces. Józefa II w krajach koronnychmonarchii - w miejsce zamkniętych, na mocy d e k r e t uces. z 30 III 1783, seminariów zak. i diec. (—» józefinizm);były wyrazem dążeń władz państw, do monopolizacji wychowaniai kształcenia przyszłych duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 479

  praca w formacie txt

Do góry