Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISTORYCZNOŚĆ

  (gr. historia badanie, wiedza), dziejowość,termin niejednoznaczny, stosowany w różnych dyscyplinachna określenie uwarunkowań czasowych (—> czas), zjawiski zdarzeń; najczęściej służy do wyrażenia jednego z podstawowychwymiarów —» egzystencji oraz aktywności człowiekajako podmiotu dziejów i istoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - ROZWÓJ

  Pierwotną formą h.t. byly księgi ST, zwł. —Pięcioksiąg i księgi hist.; udoskonalił ją Łukasz (Ewangelia iDz), który nadał jej strukturę analog, do nauki hist, w szerokimznaczeniu (Dz 1,1-2), czyniąc z niej uporządkowany poznawczoi metodycznie przekaz zbawienia zaistniałego w historii,słowo-naukę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - METAHISTORIA ZBAWIENIA

  W h.t. można wyróżnićpodstawowe pojęcia, poznanie, przedmiot i metodę.

  1. Istniały 2 wersje podstawowe p o j ę c i a h.t. - Io juda i s t y c z n o - r z y m s k a miała konstrukcję jurysprudencyjnąoraz charakter postępowania sądowego w istotnej „sprawieludzkiej" (causa humana); w celu przygotowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNA SZKOŁA w EKONOMII

  Szkoła powstaław latach 40-tych XIX w. w Niemczech z inicjatywy W. Roschera, B. Hildebranda i K. Kniesa, nawiązująca doromantyzmu społ. A.H. Mullera, filozofii G.W.F. —» Hegla ihist, szkoły prawa F.K. Savigny'ego; była reakcją na poglądyszkoły klasycznej, uważała, że ekonomia powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

  Początki świadomości hist, uwidoczniająsię już w pierwszych religiach i kulturach, wbrew opiniiwielu uczonych (J.G. Droysen, E. Troeltsch, P. Yorckvon Wartenburg, W. Eichrodt, G. von Rad, J.S. Mbiti, O.Cullmann), którzy uważają, że myślenie hist, i samo pojęciehistorii jest charakterystyczne jedynie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA

  Rodzaj piśmiennictwahist, poświęconego —» historii Kościoła, które w zależnościod poglądów na naturę —» Kościoła oraz koncepcję rozumieniajego historii jako nauki teol.-hist. (—» teologia historii)przybiera różne formy; dotyczy całości dziejów kośc,umownych cezur chronol. bądź też poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RELIGII

  W znaczeniu ścisłym - human,nauka religioznawcza (—» religioznawstwo, —> religiologia),zajmująca się powstawaniem, rozwojem, różnicowaniem orazzanikaniem religii w przeszłości i obecnie; będąc dyscyplinąhist, (w ramach ogólnej historii kultury), ukazuje religię jakoczęść szerszego procesu dziejowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES PATRYSTYCZNY

  Piśmiennictwo tego okresuprzedstawia działalność Kościoła na przestrzeni wieków stanowiącpodstawę dla teologii; podmiotem h.k. jest rozwójKościoła w aspekcie zewn. (historia misji, prześladowań ischizm, relacje Kościół - państwo) oraz wewn. (historia teologii,dogmatów, organizacji Kościoła, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /12 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA TEOLOGII

  W Kościele kat. nauka zajmującasię genezą i dziejami — teologii; jest częścią —> historiiKościoła, i wraz z nią wchodzi w skład nauk hist.teol., doktórych należą m.in. historia —» dogmatów, a także szkolnictwai teol. piśmiennictwa.

  1. Ź r ó d ł a - Pierwszorzędnymi są dzieła teologów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES ŚREDNIOWIECZA

  1. W K o ś c i e l e ł a c i ń s kim - Historia w tym okresie nie zajmowała żadnego miejscaw podziale nauk i sztuk, a pisarze (kronikarze, annaliści)zwracając uwagę na naukę i doświadczenie (historia docet)oraz czerpiąc wzorce z dzieł —> Augustyna, —» Euzebiusza zCezarei i —» Hieronima byli bliżsi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 446

  praca w formacie txt

Do góry