Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie

  Państwow pd.-zach. Europie na Płw. Iberyjskim graniczące zFrancją, Andorą, Gibraltarem i Portugalią; do H. należą takżewyspy Baleáry na M. Śródziemnym oraz Wyspy Kanaryjskiena Oceanie Atlantyckim; zajmuje 504 879 km i liczy 38,8min mieszk. (1986), w tym 98% katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

  Protestanci w H.stanowią mniejszość wyznaniową; zorganizowani są w Hiszp.Kościele Ewang. i Reformowanym Kościele Episkopalnym.Reformacja luteránská nie znalazła w H. odpowiedniegopodłoża; wskutek tego niewielkie wspólnoty protestantówhiszp. znalazły się na wygnaniu w wielu krajach eur.; dla ichpotrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: W LATACH 1814 - 1939

  Król Ferdynand VII (1814-33)przywrócił w H. rządy absolutystyczne oraz dawny porządek kośc. wraz z inkwizycją i przywilejami feudalnymi dla duchowieństwai szlachty; restytuował klasztory (także jez. z warunkiempodporządkowania się prawom Królestwa). Przestarzała,terytorialna organizacja kośc. w H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /17 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - RELIGIE PIERWOTNE

  Dzięki położeniu geogr. wpradziejach H. wystąpiły 2 zasadnicze prądy ideologiczno-religijne:zach. części —» Europy (II A) kontynentalnej i strefyśródziemnomorskiej; doprowadziły one do powstania centrumrei., odrębnego od ośrodka rei. wschodnio-śródziemnomorskichterenów pd. Europy.

  W okresie p a l e o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNE SPRAWY

  (łac. causae histortcae),określenie techn. użyte po raz pierwszy przez pap. Piusa XI(motu proprio Già da qualche tempo z 6 II 1930; AAS22(1930) 87) na oznaczenie spraw kanonizacyjnych dotyczącychżycia, cnót, męczeństwa lub staroż. kultu —» sług Bożych;podstawą dowodzenia - wobec braku świadków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - PODSTAWOWE PROBLEMY

  Kształtują się zarówno w h.religijnej, jak też pozareligijnej.

  1. D z i e j o w e - W ich rozumieniu przechodzi się stopniowood faktów, zdarzeń, czynów (res gestae) militarnych, polit.,niezwykłych (praeclara gesta), przygodowych lub fragmentarycznychdo procesów dziejowych (processus)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - KOŚCIELNE CZASOPISMA

  Periodykinauk. poświęcone dziejom Kościoła w świecie lub w niektórychkrajach czy regionach, wybranym dziedzinom historiiKościoła lub jej naukom pomocniczym.

  Pojawiły się w 2. poł. XIX w. w krajach niem. jako wydawnictwalokalnych Kościołów ewang. lub towarzystw nauk. -„Zeitschrift für Kirchengeschichte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - METAHISTORIOLOGIA

  Kształtuje się dzięki refleksjinad przedmiotem, poznaniem i metodą h.

  1. Określenie „historia" (Homer, Herodot) miało najpierwznaczenie podmiotowe (badanie, dociekanie, pytanie o coś,oglądanie, informacja, przekaz, wizja rzeczy i zdarzeń, opis,obraz znakowy i narracyjny, wiedza, nauka o dziejach) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - RELIGIJNA SZKOŁA, Religionsgeschichtliche Schule

  Nurt badawczy w liberalnej teologii protest,powstały na przełomie XIX i XX w. w Niemczech (Getynga),wykorzystujący metodę historyczno-genetyczną dobadań religii judeo-chrześcijańskiej (ST i NT), którą traktowałjako zjawisko hist., widziane na tle i w ścisłym powiązaniuz pogańskimi religiami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA

  Teologia chrzęść,mająca postać usystematyzowanej, metodycznej i w miaręmożności krytycznie uwiarygodnionej nauki hist, o —» zbawieniu(dogm., fundamentalna, liturg.). W h.t. można wyodrębnić3 łączące się płaszczyzny:

  W płaszczyźnie p o d m i o t o w e j wywodzi się ze świętejrelacji słownej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry