Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOMO OECONOMICUS

  (łac. człowiek ekonomiczny),aspektowe określenie człowieka odnoszące sie do jego zachowańw sprawach gosp.; h.oe. w ekonomii to abstrakcyjny modelzachowań człowieka wykorzystywany jako instrument badawczytychże zachowań w dziedzinie gosp., a także do analizyżycia gosp. i przewidywania masowych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO RELIGIOSUS

  (łac. człowiek religijny), kategoriaantropologiczna używana na określenie istotnych powiązańczłowieka z rzeczywistością transcendentną (Bóg, —» sacrum),wyrażających się zwł. w fakcie powszechności zjawiska—» religii, lub określenie osoby obdarzonej szczególnymidarami rei. i pełniącej wybitne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

  (łac. człowiek rozumny), biol. określenieaktualnie i w przeszłości żyjących istot, które z racjiwspólnoty genotypowej (—» genotyp), morfol.-fizjol., behawioralnejoraz związanej z nią możliwości rodzenia płodnegopotomstwa tworzą gatunek ludzki (—> człowiek I A); zachodzącemiędzy nim a in. gatunkami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGÍA

  (gr. zgodność, umowa, wyznanie), pojęcieokreślające - u Platona zgodę uczestników dyskusji co dozasadności stosowanych w niej przesłanek i argumentów, ustoików ideał życia zgodnego z naturą; w poł. XIX w. (R.Owen) termin zastosowano w filogenetyce (—» filogeneza) iprzyr. morfologii na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOSEKSUALIZM

  (gr. homos, homolos równy, podobny;łac. sexualis płciowy), właściwość osób, których pociągpłciowy jest skierowany wyłącznie lub prawie wyłączniedo osób tej samej płci; szerzej - anomalia popędowa wraz zwłaściwą jej aktywnością seksualną; praktyki homoseksualneu kobiet zw. są miłością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /9 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMO DEI"

  Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

  Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZ, homiliarium

  Średniow. księga liturg. zawierającazbiór — homilii (brewiarzowych lub mszalnych) nakażdy dzień lub wybrane dni roku albo okresu liturg., zaczerpniętychz pism ojców Kościoła i in. komentatorów PismaŚw., czytanych podczas sprawowania liturgii.

  Pierwsze zbiory homilii tworzono w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

  (łac. człowiek wytwórca), aspektoweokreślenie — człowieka, wskazujące, że dla jego właściwegosposobu życia i rozwoju konieczne jest wytwarzanie własnąpracą (z darów przyrody) dóbr cywilizacyjnych i kulturowych;w niektórych typach filozofii pojęcie h.f. definiuje istotęczłowieka; teoria h.f. sięga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowaneksięgi liturg. używane w Polsce w X-XVI w., często iluminowanew inicjałach, na marginesach i w miniaturach całostronicowych(h. = homiliarz).

  Najstarszym h. r ę k o p i ś m i e n n y m w zbiorach pol. jestzbiór Praedicationes z końca VIII w., przepisany prawdopodobnieprzez mnichów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOGENIZACJA KULTURY

  Ujednolicenie i wymieszanieniejednorodnych elementów kultury; oznacza takżezrównanie poziomu, utratę dystansu dzielącego nierównorzędnetreści (K. Mannheim), zacieranie faktycznych odrębności.

  Najprostsza mechaniczna h.k. polega na zestawianiu (np.w jednym czasopiśmie, programie radiowym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt

Do góry