Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKOMODACJA

   

  AKOMODACJA (łc. accomodatio = przy­stosowanie, przyzwyczajenie) ang. accom-modation; fr. accommodation; nm. Akkomodation, Anpassung

  Mol. Zespół procesów fizjologicz­nych powodujących modyfikację funkcjo­nalną w organizmie pod wpływem warunków środowiska biologicznego; może obejmować funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZACJA

   

  AKTUALIZACJA , tłum. z gr. entelecheia einai (Arystoteles)) ang. actualizing, actualization; fr. actuation, actualisation; nm. Aktualisierung

   

  metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: ukonstytuowanie się treści w obrębie istniejącego bytu, rozumiane ja­ko swoiste pojawienie się skutku dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

   

  AKOSMIZM (gr. przeczenie a + kosmos = porządek) ang. acosmism; ix. acosmisme; nm. Akosmismus

  Szczególna postać -^ immaterializmu, będąca jedną z konsekwencji -^ panteizmu, wyrażająca się mianowicie w poglą­dzie, że świat zewnętrzny nie istnieje real­nie, lecz jest tylko złudzeniem i w gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

   

  AKSJOMAT (gr. , -atos = to, co wiarygodne, niewątpliwe; zasada, założe­nie, postulat) nłc. propositio per se nota; ang. axiom; fr. axiome; nm. Axiom

  metod. syn.—> Pewnik (1) — twierdze­nie nie wymagające uzasadnienia, samo przez się oczywiste (—> oczywistość /3/) — dla tego, kto rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  AKTUALIZM (nłc. actualis = czynny) ang. actualism; fr. actualisme; nm. Aktualismus, Aktualitdtstheorie

  1. filoz. przyr. Termin zaczerpnięty z ge­ologii (J. Hutton 1785, Ch. Lyell 1830) na oznaczenie poglądu, że zachodzące sto­pniowo w dziejach Ziemi procesy natural­ne były powodowane tymi samymi czyn­nikami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT AKSJOLOGICZNO - SPOŁECZNY i TEOLOGICZNY

  1. W teorii wartości, zwl. w e t y c e kognitywnej (— kognitywizm),przez i. rozumie się w szerszym sensie pogląd, wgktórego wartości lub normy mor. mają status obiektywny iobowiązujący (co jest jednym z podstawowych wyróżnikówetyki w stosunku do —> etologii 2, strzegąc jej przed —» relatywizmem);mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie; łac. idealisidealny), —> wartość lub —» dobro, które w najwyższej mierzeczyni zadość wymaganiom człowieka i dlatego staje sięprzedmiotem ludzkich dążeń, bądź doskonały wzór (idealnylub skonstruowany, a więc czysto intencjonalny, transcendentnywzględem swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEE - SIŁY

  W filozoficznej teorii A. —> Fouilée uświadomionei aktywne (w formie swoistej skłonności do samourzeczywistnieniasię) treści myślowe (np. idea wolności) pobudzająceludzi do działania; tkwiąc jednocześnie w każdymbycie w postaci specyficznych pragnień, uczuć i myśli i.-s. sąimmanentną siłą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

  (łac. identitas ten sam), w logice ->relacja dwuczłonowa (najczęściej oznaczana symbolem „ = ")zachodząca między każdym przedmiotem a nim samym, niewystępująca jednak między 2 różnymi przedmiotami; szerzejstosunek zachodzący między 2 przedmiotami, osobami, grupamispoł. lub wymiarami rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

  W —» kognitywnej psychologiii. jest traktowany jako intelektualna postawa polegającana przykładaniu szczególnej wagi do idei oraz —> ideałów,będących wytworami umysłu, w przeciwieństwie do świata postrzeganego przez zmysły; niekiedy (zwł. przez badaczymarksistowskich) za przejaw i. (w opozycji zwł. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt

Do góry