Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ALGORYTM

   

  ALGORYTM (zlatynizowana forma imie­nia matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego), którego jedno z dzieł (824) otrzymało w łacińskim przekładzie tytuł: Algorithmi de numero Indorum) ang. algorithm; fr. algorithme; nm. Algorithmus

  metod. Ściśle określony zespół reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

   

  ALEGORIA (gr. od dllos = inny + agoreuo = przemawiam; allegorein = mó­wić obrazowo) ang. allegory; fr. allegorie; nm. Allegorie

  Obrazowanie za pomocą figur (słow­nych, plastycznych), które poza swoim znaczeniem dosłownym mają także zna­czenie przenośne; także same owe figury. Alegoria jest rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

   

  ALETHEIA (gr. aletheia = to, co nie zakry­te, nie ukryte; prawdziwość, szczerość)

  W języku wczesnogreckim słowo aletheia wyrażało w swym archaicznym tiżyciu nie tyle relację między wypowiedzią o stanie rzeczy a samym owym stanem czy też rela­cję między podmiotem a tym, co ów podmiot odbiera ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFABET JĘZYKA

   

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. alphabet = vocabulary {in formal grammar and logical syntax), lexicon; nm. Lexikon

  metod. Zbiór wyrażeń prostych —> języ­ka sformalizowanego, z których utworzo­ne są wyrażenia złożone tego języka. Do alfabetu języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  AKSJOLOGIA (filozofia wartości, ogól­na teoria wartości) (gr. aksios = godny, cenny + logos = słowo, nauka) ang. axiology; fr. axiologie; nm. Axiologie

  Nazwa wprowadzona przez P. Lapirego (1902) na określenie nauki o wartościach moralnych. Nauka o —> wartościach (1,2, 3), rozpatrująca zagadnienia nadrzędne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMATYKA

   

  AKSJOMATYKA (nm. z gr. aksiomatikós = odnoszący się do aksjomatu) ang. ariomatics; fr. l'axiomatique; nm. Axiomatik

  metod. Układ wszystkich zdań przyję­tych jako —> aksjomaty (2) —> systemu de­dukcyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

   

  AKT (łc. = czyn, działanie, urze­czywistnienie; nłc. tłum. wyrażeń Arysto­telesa: - ) ang. act, action; fr. acte; nm. Akt

  1. metaf. U Arystotelesa: znaczenie uży­tych przez niego terminów energeia i entelecheia, odniesionych do poszczególnych faz procesu -> zmiany (1). We wszelkiej zmianie, ujmowanej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT CZYSTY

   

  AKT CZYSTY (tłum. wyrażenia Arysto­telesa: ) nłc. actus purus; ang. pure act, pure actuality; fr. acte pur; nm. rein Akt

  metaf. Należące do tradycji arystoteleso­wsko-tomistycznej określenie Boga jako by­tu, który jest samym -> aktem (1), bez do­mieszki możności. Znaczy to w tym ujęciu, że Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

   

  AKCEPTACJA (łc. acceptatio = przyjmo­wanie) ang. acceptance; fr. acceptation; nm. Akzeptierung psych. Postawa pozytywnego odniesie­nia się do innych lub do własnej osoby. Akceptację należy odróżniać od —> apro­baty, która jest przede wszystkim poję­ciem moralnym i wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja)

   

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja) (tłum. nłc. )

  metaf. Para pojęć korelatytvnych, wpro­wadzonych, częściowo rozłącznie (doty­czy to aktu), przez Arystotelesa. Są one korelatywne w tym sensie, że do określenia „możności" niezbędny jest „akt", ale nie odwrotnie, gdyż „akt" jest pojęciem pierwotnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt

Do góry