Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

  (łac. identificare utożsamiać), proces(lub jego rezultat) określenia albo samookreślenia —» tożsamościjednostkowej (osoby lub rzeczy) bądź grupowej przezukazanie ścisłego związku (—» identyczność) z punktem odniesienia;i. może się dokonać przez ustalenie tzw. takożsamości,czyli przynależności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - FUNKCJE

  I. pełni różne funkcje psych, i społ.;przede wszystkim stanowi uproszczoną i fragmentarycznąoraz ujętą w aspekcie dynamicznym (perspektywa hist, i elementprognozowania) reprezentację poznawczą świata społeczno-kulturowego, dzięki której rzeczywistość jawi się jakowzględnie stabilna, mimo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W PSYCHOLOGII

  Termin i. jest wykorzystywany dookreślenia natury procesów poznawczych (—> poznanie) ikształtowania się —> osobowości.

  1. Wg koncepcji traktującej —» spostrzeganie jako proces ocharakterze umysłowym i decyzyjnym (—> decyzja) i., utożsamianaz tzw. pozytywną —» abstrakcją (A. Lewicki)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  ALIENACJA (łc. alienatio = zrzeczenie się, pozbycie się czegoś, utrata jakichś praw, przeniesienie na irmą osobę jakiegoś prawa, zwłaszcza prawa własności; odda­lenie, zerwanie, niechęć; nieobecność du­chowa) ang. alienation; fr. alienation; nm. Entfremdung, Entaufierung, Yemuflerung

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA

   

  ALGEBRA (arab. al-dżabar = przenoszenie wyrażeń z jednej strony równania na drugą; wyraz użyty w tytule jednego z dzieł matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego) ang. algebra; fr. algebre; nm. Algebra

  Nauka o własnościach systemów alge­braicznych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALNY

   

  AKTUALNY (nłc. = działają­cy) ang. actual; fr. actuel; nm. aktuell

  metaf. Pozostający w —> akcie (1) lub nim będący.

  pot. Istniejący w teraźniejszości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA BOOLE'A

   

  ALGEBRA BOOLE'A ang. Boolean alge­bra; fr. algebre de Boole; nm. Boolesche Alge­bra

  Niepusty zbiór, w którym wyróżnio­ne zostały dwa elementy (0,1) i określone trzy operacje spełniające pewne proste warunki, zwane aksjomatami algebry Boole'a (może być ona oparta na różnych układach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

   

  AKTYWIZM (łc. activus = czynny, dzia­łający) ang. activism; fr. acłivisme; nm. Aktivismus

  1. metaf. W przeciwstawieniu do us->substancjalizmu (1): pogląd, według którego rzeczywistość jest natury dynamicznej, a będące tego wyrazem działanie jest pierwotniejsze od substancji i niezależne od niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA LOGIKI

   

  ALGEBRA LOGIKI ang. algebra of logie, logical algebra; fr. algebre de la logique; nm. Algebra der Logik

  Termin utworzony przez G. Boole'a, upo­wszechniony przez E. Schrodera (1890-96) i L. Couturata (1905); obecnie używany w znaczeniu historycznym.

  Logika formalna uprawiana metodami al­gebry w 2. poł. XIX i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ

   

  AKTYWNOŚĆ gr. poietn (2); łc. actio (2); nłc. activitas; ang. actwity, action (2); fr. actwite, action (2); run. Aktivitat, Tun (2)

  Realizowanie zdolności działania; ce­cha tego, co jest czynne.

  metaf. -Działanie (1) jako jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry