Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

  ur. 1658,zm. 1748, moralista i kanonista. W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. oraz prowincjałem utworzonej 1728wlkp. prowincji karmelitów trzewiczkowych ściślejszej obserwancjipod wezw. Najśw. Sakramentu; przez pewien okresprzebywał w klasztorach w Warszawie i Gdańsku.

  W Ideatheologiae moralis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI RZYMSKI, Aegidius Romanus OESA abp.

  ur.ok. 1243 prawdopodobnie w Rzymie, zm. 22 XII 1316 wAwinionie, filozof, teolog zw. doctor fundatissimus, inicjator—> augustiańskiej szkoły.

  I. ZYCIE i DZIEŁA -

  Po wstąpieniu ok. 1258 do zakonu wRzymie studiował 1260 w Paryżu, gdzie m.in. słuchał wykładów—> Tomasza z Akwinu i uzyskał magisterium ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

  (gr. eidolon, lac. idolům obraz, wyobrażenie,przedmiot kultu, uwielbienia), termin wieloznaczny występującyw różnych dziedzinach wiedzy; w filozofii służy do określenianiepełnych, niepewnych lub błędnych wyników poznawczych(zwł. fałszywego obrazu rzeczy, wyobrażenia, którenie ma podstaw w realnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z SAINT - GILLES Św.

  ur. ok. 640 w Atenach, zm.między 720-725 w Prowansji, opat.

  1. Z y c i e - Wg żywotów z IX-X w. I. pochodził z zamożnejrodziny; po śmierci rodziców rozdał majątek potrzebującym,udał się do Marsylii i w towarzystwie swego przyjacielaWeredoniusza zamieszkał nad rzeką Gard, gdzie prowadziłżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

  (łac. idoneus zdatny do czegoś, sposobny),pogląd dialektycznej filozofii F. —> Gonsetha, przyjmujący,że poznanie jest procesem, którego punktem wyjścia jest zawszeprowizoryczne (hipotetyczne) przyjęcie wyników (doświadczeń,teorii) odpowiednich procesów wcześniejszych.

  Punkty wyjścia procesów poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z TUSKULUM, Gilon de Paris OSB kard.

  ur.ok. 1080 w Toucy k. Auxerre, zm. 1142, historyk, legat pap.w Polsce. Związany z Paryżem i Cluny 1122 został mianowanyprzez pap. Kaliksta II kard.-bpem Tuskulum (—» Frascati);

  1123-24 (lub 1125-27 wg K. Maleczyńskiego) jako legat pap.w Polsce wprowadzał tu reformę — gregoriańską oraz przyczyniłsię do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDU, Iduhsien

  Prefektura apost. w Chinach (prow.Szantung) eryg. 16 VI 1931; zajmuje 1800 km2 i 1948 liczyła2,5 min mieszk., w tym 12 600 katolików, 21 parafii, 14 księżydiec. i 13 zak., 14 sióstr; aktualnie prefekturą zarządza bpnależący do kat. Stowarzyszenia Patriotycznego, nie będącegow łączności ze Stolicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOMELON

  (gr. idios swoisty, melos melodia), w godzinachkanonicznych liturgii bizant. strofa hymnu lub werseto własnej strukturze rytmicznej i melodycznej, określane częstoimieniem autora (np. i. mnicha —» Gabriela), śpiewanapo psalmie (— antyfona) w laudesach i nieszporach (w tygodniach zwykłych występuje 1 i., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - EKUMENIZM

  1 . D e k l a r a c j e E k u m e ni c z n e j R a d y K o ś c i o ł ó w - Współczesna aktywnośćekum. rodziła się i rozwijała w kontekście walki prowadzonejprzez globalne —» ideologie (VII), co było przedmiotem zainteresowania—> ruchu ekumenicznego, zwł. w formie działań—* Ekumenicznej Rady Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - WYCHOWANIE

  Współcz. -» pedagogika posługujesię przynajmniej dwoma znaczeniami i., przyporządkowanymitzw. pedagogice światopoglądowej (zwł. marksistowskiej,rzadziej chrzęść), lub formułowanymi w kontekścieanaliz podjętych przez —» socjologię wiedzy, zwl. w nurtachprzetwarzających różne formy marksizmu.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt

Do góry