Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALOGON

   

  ANALOGON (gr. analogom = to, co proporcjonalne, analogiczne, podobne) nm. Analogon

  To, co przysługuje proporcjonalnie po­szczególnym -> analogatom, proporcjo­nalnie wspólna im doskonałość, analogi­czna treść, racja analogicznego orzekania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

   

  ALTRUIZM (łc. alter = (ktoś) drugi, in­ny) ang. altruism; fr. altruisme; nm. Altruismus

  Termin utworzony przez A. Comte'a na określenie postawy przeciwstawnej z jed­nej strony vs—> egoizmowi (egoisme), z dru­giej zaś —> miłosierdziu (charite), i w tym znaczeniu przyswojony przez H. Spence­ra.

  Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA

   

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA ang. ex-istential analysis; fr. analyse existentielle; nm. Daseinsanalyse (2), Existentialanalyse

  1. W szerszym znaczeniu: psycho­logia analityczna istnienia (daseinsanalytische Psychologie) — ogólna na­zwa tych kierunków psychologii głębi, które nawiązując do -^ filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLIA

   

  AMFIBOLIA (gr. = dwuzna­czność) ang. amphiboly; fr. amphibolie; nm. Amphibolie

  metod. Szczególny przypadek —> wielo­znaczności aktualnej, polegający na nie­jednoznacznej strukturze wypowiedzi. Na przykład sformułowanie: „podporząd­kowywanie filozofii psychologii" można rozumieć jako: a) nadrzędność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJI

   

  ANALIZA EGZYSTENCJI nm. Existenz-analyse

  Nazwa metody psychoterapeutycznej V. E. Frankla, opracowanej na gruncie psychologii głębi, a należącej do psycholo­gii analitycznej istnienia (—> analiza egzy­stencjalna III). Metoda ta polega na roz-patrywaniu przebiegu czyjegoś życia w świetle danych, które w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA

   

  AMFIBOLOGIA amphibolia = dwu­znaczność + logos = słowo, nauka) ang. amphibology, amphibologism; fr. amphibolo­gie; nm. Amphibologie

  W tekstach filozoficznych niemieckich i zwłaszcza francuskich spotyka się raczej formy Amphibolie, amphibolie, formy zaś Amphibologie, amphibologie uważane są za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

   

  AMORALIZM (gr. przeczenie a- + łc. moralis = obyczajny; obyczajowy, dotyczący obyczaju) fr. amoralisme; nm. Amoralismus

  1. et. Pogląd odrzucający obowiązujące bądź powszechnie, bądź w określonym czasie i kręgu kulturowym wartości mo­ralne albo też uznający pewne dziedziny działalności ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYZACJA

   

  AMORYZACJA (fr. od łc. amor = miłość)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający opisywany przez niego proces nie­ustannego przyrostu i uaktywruenia ener­gii miłości — od partykularnej, łączącej dwoje ludzi, aż po wysublimowaną, pełną i czynną miłość powszechną. Amoryzacja jest według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYKA

   

  ANALITYKA (gr. [sc. techne]> = umiejętność analizowania) ang. analytics; fr. l'analytique; nm. Analytik

  U Arystotelesa: w przeciwstawieniu do -> dialektyki (3) — dział logiki poświę­cony dowodzeniu apodyktycznemu.

  U I. Kanta: dział -> krytyki (2) mają­cy za przedmiot badanie form intelektu;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

   

  ALTERNATYWA altematwus = zmie­niający się jeden za drugim, od łc. alterno = czynię coś na przemian, waham się, alter = jeden z dwóch) gr. to diedzeugmenon; ang. disjunction, alternation; fr. alternative; nm. Alternatwe

  1. log. Zdanie złożone będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu v z -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt

Do góry